Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van den Hil en Agema over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren (t.v.v. 36410-XVI-47) (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Van den Hil en Agema over onafhankelijk casemanagement dementie doorrekenen in geld en fte's en het gebruik ervan stimuleren (t.v.v. 36410-XVI-47) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 111 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HIL EN AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47 Voorgesteld 30 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onafhankelijke casemanagers dementie een enorme meerwaarde hebben voor mensen met dementie en hun naasten; constaterende dat er grote verschillen zijn in inzet van deze casemanagers per regio; overwegende dat de Zorgstandaard Dementie breed gedragen wordt en conform deze standaard een businesscase dementie gemaakt is die aantoont dat goed casemanagement kostenbesparend is bij goede inzet van deze casemanagers; verzoekt de regering de inzet van casemanagement dementie (vanaf het moment van het vermoeden van dementie tot aan het overlijden) door te rekenen (in geld en in fte's) en na te gaan onder welke voorwaarden onafhankelijk casemanagement dementie gestimuleerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paulusma en Slagt-Tichelman over de subsidieregeling voor pg-organisaties zo wijzigen dat zij zich onthouden van activiteiten die de toegang tot de zorg voor bepaalde groepen bemoeilijken (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Paulusma en Slagt-Tichelman over de subsidieregeling voor pg-organisaties zo wijzigen dat zij zich onthouden van activiteiten die de toegang tot de zorg voor bepaalde groepen bemoeilijken Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN SLAGT-TICHELMAN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) die subsidies ontvangen van de overheid geen activiteiten zouden mogen ondernemen waarmee toegang tot zorg wordt bemoeilijkt; verzoekt het kabinet om te onderzoeken of en zo ja, hoe de subsidieregeling voor pg-organisaties kan worden gewijzigd zodat pg-organisaties zich dienen te onthouden van activiteiten die tot doel hebben toegang tot vormen van zorg waar met name lhbtiq+-personen en vrouwen aanspraak op doen te beperken of te ontmoedigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (Dossier 36410-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend bij de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2024 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2024 op 24 januari 2024. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRINWIS Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vereniging Coöperatie Laatste Wil voornemens is om een proeftuin te lanceren waarbij 10.000 deelnemers een zelfmoordmiddel ontvangen; overwegende dat opzettelijke hulp bij zelfdoding in artikel 294 Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld en er meerdere strafrechtelijke onderzoeken lopen naar verstrekking van het zelfmoordmiddel; overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het vrij beschikbaar maken van zelfmoordmiddelen tot meer suïcides leidt; voorts overwegende dat de verstrekking van een dergelijk middel kan landen bij mensen in kwetsbare omstandigheden, op verkeerde plekken en dat inname tot onomkeerbare gevolgen leidt; voorts overwegende dat een dergelijke proeftuin grootschalig experimenteert met zelfdoding en dat CLW telkens opnieuw de mazen van de wet lijkt te zoeken en het nu opnieuw wachten is totdat er mensen sterven om een strafbaar feit te constateren; verzoekt de regering binnen de huidige wettelijke mogelijkheden ten spoedigste te voorkomen dat het zelfmoordmiddel wordt verstrekt en deze proeftuin dus te verbieden; verzoekt de regering indien binnen de huidige wettelijke mogelijkheden geen ruimte is, met aanvullende wetgeving en desnoods spoedwetgeving dit levensgevaarlijke project een halt toe te roepen; verzoekt de regering voorts om zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk na te gaan of dergelijke voorbereidende handelingen niet moeten leiden tot een verbod van genoemde rechtspersoon, die willens en wetens zelfdoding mogelijk maakt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijk over het in publieke handen houden van Intravacc (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk over het in publieke handen houden van Intravacc Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om Intravacc in publieke handen te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dobbe over binnen een jaar een maximale administratielast van 22% voor zorgmedewerkers invoeren (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dobbe over binnen een jaar een maximale administratielast van 22% voor zorgmedewerkers invoeren Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID DOBBE Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgmedewerkers gemiddeld nog altijd 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratie; overwegende dat zorgmedewerkers zelf aangeven een administratielast van 22% acceptabel te vinden; verzoekt de regering om samen met zorgverleners te bepalen welke administratie nuttig is en een maximale administratielast van 22% voor zorgmedewerkers binnen een jaar in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Niet reanimeren-penning (Dossier 36410-XVI)
Niet reanimeren-penning Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2023 Met deze brief informeer ik u over mijn besluit om de (project)subsidie aan de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) voor het uitgeven en verstrekken van de niet reanimeren-penning (verder: penning) eind 2024 niet te verlengen en over de overwegingen die aan deze beslissing ten grondslag liggen: a. ...

Voorhangbrief verlenging subsidieregeling Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) (Dossier 36410-XVI)
Voorhangbrief verlenging subsidieregeling Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 15januari 2024. ...

Amendement van de leden Bikker en Eerdmans ter vervanging van nr. 40 over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Bikker en Eerdmans ter vervanging van nr. 40 over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN EERDMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401 Ontvangen 25 januari 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 900 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Bikker over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bikker over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum Amendement begroting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BIKKER Ontvangen 24 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 900 (x € 1.000). ...

Voorstel van wet (Dossier 36484)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie overige economische sectoren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36484)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie overige economische sectoren Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36484)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie overige economische sectoren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 november 2023 en het nader rapport d.d. 12 december 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36484)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie overige economische sectoren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector). ...

Voorstel van wet (Dossier 36243)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht rechtspraak Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36243)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht rechtspraak Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 31 augustus 2022 en het nader rapport d.d. 2 november 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36243)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht rechtspraak Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 maart 2023 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36243)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht rechtspraak Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36243)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht rechtspraak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag (Dossier 36243)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 december 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...