Kamerstuk 36410-XVI-44

Amendement van de leden Bikker en Eerdmans ter vervanging van nr. 40 over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Joost Eerdmans (EénNL), Mirjam Bikker (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-44.html
ID: 36410-XVI-44

Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN EERDMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401

Ontvangen 25 januari 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 900 (x € 1.000).

II

In artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 900 (x € 1.000).

Toelichting

In 2024 en 2025 viert Nederland 80 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog. In dit herdenkingsjaar vieren we de vrijheid, maar staan we ook stil bij de gruwelijkheden van de oorlog. De littekens zijn nog steeds zichtbaar in families die dierbaren hebben verloren bij oorlogshandelingen, dwangarbeid of vervolging. In de Joodse gemeenschap zijn deze littekens heel diep en in grote mate aanwezig. De kennis over de Holocaust neemt af in Nederland en antisemitisme is sterk aanwezig en recent toegenomen. Bij antisemitisme speelt de bagatellisering en ontkenning van de Holocaust een rol. Om antisemitisme te bestrijden is het nodig om de kennis van de Holocaust te versterken.2

Indieners beogen met dit amendement de kennis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te versterken door te investeren in het Nationaal Holocaustmuseum. Met het amendement willen indieners investeren in de beveiligingsmaatregelen (infrastructuur) van het Nationaal Holocaustmuseum en de opening en opstart van het museum. Hier is incidenteel € 900.000,– voor nodig. De middelen worden voor 2024 gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen op artikel 1 Volksgezondheid. Voor de opvolgende jaren kost het openhouden en exploiteren van het Nationaal Holocaustmuseum nog meer dan waar nu in is voorzien. Het is de bedoeling van indieners dat na 2024 structureel € 1,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld, waarbij dekking wordt gevonden op artikel 1 Volksgezondheid en op artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning. Indieners verzoeken de regering de gewenste structurele verwerking van het amendement door te voeren vanaf 2025.

Bikker Eerdmans