Kamerstuk 36410-XVI-33

Voorhangbrief verlenging subsidieregeling Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 15 januari 2024
Indiener(s): Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-33.html
ID: 36410-XVI-33

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 15januari 2024.

De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 14 februari 2024.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 15 februari 2024 dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin bedoelde inlichtingen.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2024

Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn voornemen tot het publiceren van de Wijzigingsregeling Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) 2023–2028 (hierna: de Regeling) in verband met het verlengen van de werkingsduur. De huidige subsidieregeling kent een vervaldatum van 1 juli 2024, echter onderzoeken naar de doodsoorzaak van onverwachts overleden kinderen kunnen op basis van de huidige subsidieregeling tot en met 2023 worden bekostigd. Afgelopen zomer is de subsidieregeling geëvalueerd door onderzoeksbureau Ecorys. Gezien de gebleken effectiviteit en uitvoerbaarheid van de regeling, de positieve uitwerking van de NODOK-procedure op de zorg van nabestaanden en de mogelijkheden tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, is het wenselijk de subsidieregeling te verlengen, zodat de activiteiten ook in de periode 2024 tot en met 2028 kunnen worden uitgevoerd.

Ik stuur deze brief in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 4.10, zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2016) en bied uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over mijn voornemen voordat ik deze subsidieregeling zal vaststellen en ter publicatie aan de Staatscourant zal zenden.

Op grond van de aangehaalde bepaling onderteken ik een nieuwe regeling niet eerder dan 30 dagen (buiten het reces) nadat mijn voornemen aan uw Kamer is voorgelegd. Ik streef naar inwerkingtreding zo spoedig mogelijk na deze voorhangprocedure. De regeling zal terugwerken tot 1 januari 2024.

Een conceptversie van de Regeling en het evaluatierapport zijn als bijlagen toegevoegd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C. Helder