Kamerstuk 36410-XVI-61

Motie van de leden Paulusma en Slagt-Tichelman over de subsidieregeling voor pg-organisaties zo wijzigen dat zij zich onthouden van activiteiten die de toegang tot de zorg voor bepaalde groepen bemoeilijken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA), Wieke Paulusma (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-61.html
ID: 36410-XVI-61

47,3 %
52,7 %

JA21

CU

SGP

PVV

PvdD

D66

GroenLinks-PvdA

BBB

SP

FVD

Volt

VVD

CDA

NSC

DENK


Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN SLAGT-TICHELMAN

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) die subsidies ontvangen van de overheid geen activiteiten zouden mogen ondernemen waarmee toegang tot zorg wordt bemoeilijkt;

verzoekt het kabinet om te onderzoeken of en zo ja, hoe de subsidieregeling voor pg-organisaties kan worden gewijzigd zodat pg-organisaties zich dienen te onthouden van activiteiten die tot doel hebben toegang tot vormen van zorg waar met name lhbtiq+-personen en vrouwen aanspraak op doen te beperken of te ontmoedigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulusma

Slagt-Tichelman