Kamervraag 2024Z01911

Het bericht ‘Kabinet moet alerter zijn op spionage met Chinese scanners bij douane’

Ingediend 7 februari 2024
Indieners Wendy van Eijk-Nagel (VVD), Ingrid Michon (VVD), Ruben Brekelmans (VVD)
Onderwerpen economie financiën handel organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z01911.html
1. Opinie: Kabinet moet alerter zijn op spionage met Chinese scanners bij douane (volkskrant.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met bovenstaand bericht? Zo ja, hoe beoordeelt u bovenstaand bericht?1
 • Vraag 2
  Hoeveel Nuctech veiligheidsscanners worden momenteel ingezet door de Nederlandse douane?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het feit dat na de Verenigde Staten, Australië en Canada, recenter ook België heeft besloten om Nuctech douanescanningsapparatuur in de ban te doen vanuit (nationale) veiligheidsoverwegingen? Hoe reflecteert u op dit besluit?
 • Vraag 4
  Eerder heeft u aangegeven de risico’s en dreigingen die uit kunnen gaan van landen met een offensief cyberprogramma, zoals China, wel degelijk te zien; hoe verhoudt dit inzicht zich tot het besluit om door te gaan met de Nederlandse inzet van Nuctech douanescanningsapparatuur?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven in hoeverre nationale veiligheidsoverwegingen worden meegewogen bij de inkoop en aanbesteding van douanescanningsapparatuur van Nuctech, wetende dat de Chinese overheid wettelijk toegang heeft tot de data van Nuctech apparatuur conform de geldende Chinese cyberveiligheidswet? Hoe verhoudt zich dit tot de bestaande inzet van het kabinet om risicovolle strategische afhankelijkheden binnen de vitale infrastructuur te verminderen?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wat de laatste stand van zaken is van het toegezegde overleg met de Minister van Economische Zaken om mogelijkheden te verkennen om de afhankelijkheid van een enkele leverancier te verminderen? Welke mogelijkheden zijn ter sprake gekomen?
 • Vraag 7
  Hoe beoordeelt u de conclusie van het TNO-onderzoek dat de nationale veiligheid op dit moment niet in gevaar komt als de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van scan- en detectie- processen van de Douane worden aangetast in het licht van recente bevindingen van onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat China de grootste bedreiging vormt voor de economische veiligheid en in zekere mate ook de nationale veiligheid van Nederland?
 • Vraag 8
  Hoe verklaart u dat België er in is geslaagd Nuctech scanapparatuur uit te sluiten van aanbestedingen, ondanks eerdere argumenten van het kabinet dat dit juridisch niet mogelijk zou zijn? In hoeverre hebben andere Europese lidstaten soortgelijke stappen ondernomen om Nuctech uit te sluiten van aanbestedingen? Welke lidstaten hebben soortgelijke stappen ondernomen? Welke alternatieven gebruiken andere landen zoals de Verenigde Staten?
 • Vraag 9
  Gelet op de evidente veiligheidsrisico’s en eerdere bevindingen en adviezen van cyberexperts, de AIVD en de NCTV met betrekking tot de inzet van Nuctech douanescanningsapparatuur, bent u het met de VVD eens dat het gebruik van Nuctech-scanners een risico vormt voor de Nederlandse economische en nationale veiligheid en derhalve dient te worden heroverwogen?
 • Mededeling - 19 februari 2024

  De schriftelijke vragen van de leden Michon-Derkzen, Brekelmans en Van Eijk-Nagel (VVD) over het bericht «Kabinet moet alerter zijn op spionage met Chinese scanners bij douane» (ingezonden 7 februari 2024) kunnen in verband met de noodzakelijke afstemming niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Het streven is de beantwoording zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te verzenden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z01911
Volledige titel: Het bericht ‘Kabinet moet alerter zijn op spionage met Chinese scanners bij douane’