Kamervraag 2023Z03975

Het bericht dat Microsoft al een jaar zonder vergunningen bouwt aan een datacentrum

Ingediend 8 maart 2023
Indiener Renske Leijten
Onderwerpen bouwen en verbouwen economie huisvesting ict organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z03975.html
 • Vraag 1
  Kunt u uitleggen hoe het kan dat Microsoft ondanks het ontbreken van een vergunning toch doorbouwt? Wat gaat u hieraan doen?1
 • Vraag 2
  Erkent u dat een voorkeursbehandeling het draagvlak en het vertrouwen in de overheid schaadt, omdat regels dan niet voor iedereen lijken te gelden? Hoe gaat u dit voorkomen?
 • Vraag 3
  Heeft u ook de indruk dat de samenwerking tussen lokale autoriteiten en Microsoft een voorkeursbehandeling betreft? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Hoe voorkomt u dat invloedrijke partijen een voorkeursbehandeling genieten bij vergunningsaanvraagprocedures, zoals ook bij de situatie met Facebook en het datacentrum in Zeewolde?2
 • Vraag 5
  Hoeveel projecten liggen stil in de kop van Noord-Holland omdat er geen aansluiting op het elektriciteitsnetwerk mogelijk is? Welke daarvan zouden doorgang kunnen vinden als Microsoft geen energie meer nodig heeft?
 • Vraag 6
  Nu blijkt dat het datacenter in de Kop van Noord-Holland niet de juiste vergunningen heeft om te bouwen, geldt dan niet direct het afgegeven moratorium uit de datavisie? Kunt u uw antwoord toelichten?3
 • Vraag 7
  Vindt u dat Microsoft door het overtreden van de wettelijke vereisten zijn vergunning moet verliezen en de bouw van het datacenter moet worden gestaakt? Waarom geldt de wet niet voor Microsoft?
 • Vraag 8
  Kunt u laten weten welke bemoeienis het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en/of de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft gehad met het faciliteren van Microsoft om het datacenter te ontwikkelen? Onder welke projectnaam is er met en voor Microsoft contact geweest? Welke onderzoeken, werkbezoeken, contacten, overleggen zijn er gefaciliteerd vanuit de NFIA en/of het Ministerie van EZK?
 • Mededeling - 3 april 2023

  Hierbij deel ik u mede dat de aan de Minister van EZK en Minister van BZK gestelde vragen van het lid Leijten (SP) over de bouw van het datacentrum van Microsoft (ingezonden 8 maart 2023), met kenmerk 2023Z03975, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Omdat de inhoud van de vragen sterke relatie heeft met mijn portefeuille, zal ik de beantwoording doen, mede namens de Minister van EZK. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig vanwege noodzakelijke afstemming. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z03975
Volledige titel: Het bericht dat Microsoft al een jaar zonder vergunningen bouwt aan een datacentrum