Kamervraag 2022Z12486

De brief 'Actualisatie prognose reizigersaantallen OV'

Ingediend 20 juni 2022
Indiener Lisa van Ginneken (D66)
Onderwerpen spoor verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12486.html
 • Vraag 1
  Hoe kan het dat de reizigersprognoses van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) optimistischer zijn dan de prognoses van vervoerders, vervoersregio’s en decentrale overheden?1
 • Vraag 2
  Kunt u in meer detail toelichten hoe deze verschillen ontstaan?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de KiM-prognose losse verkoop voor onder meer toerisme niet meetelt? Klopt het dat juist die reizigers de meest winstgevende reizigers betreffen?
 • Vraag 4
  Hoe verandert de prognose, indien deze losse verkoop wél wordt meegenomen?
 • Vraag 5
  Is het model van het KiM aangepast, nadat in 2022 de prognoses te optimistisch bleken te zijn? Zo ja, welke aanpassingen zijn daarin meegenomen?
 • Vraag 6
  Hoe groot zijn de onzekerheden in het model van het KiM volgens henzelf en wat zijn de betrouwbaarheidsintervallen van de prognoses?
 • Vraag 7
  Welke andere methodes en modellen gebruikt u om uw beleid rondom ov op te baseren?
 • Vraag 8
  Welke kengetallen zijn daarbij van groot belang voor besluitvorming rondom een vangnet voor het ov?
 • Vraag 9
  Bent u het ermee eens dat het onwenselijk is dat er zo’n grote discrepantie is tussen de verschillende modellen van de rijksoverheid enerzijds en andere overheden, vervoersautoriteiten en vervoerders anderzijds?
 • Vraag 10
  Bent u bereid te werken aan een uniform model voor zowel het KiM als de vervoerders? Zo ja, hoe en op wat voor termijn gaat u dat proces inrichten?
 • Vraag 11
  Hoe snel kan het KiM de prognoses actualiseren in reactie op nieuwe ontwikkelingen, zoals mogelijke nieuwe oplevingen van het coronavirus?
 • Vraag 12
  Kan er vaker dan tweemaal per jaar een nieuwe prognose komen in het geval dat de aannames achter de prognoses niet blijken te kloppen door veranderende situaties?
 • Vraag 13
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk, maar ten minste vóór het rondetafelgesprek Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) op 30 juni a.s. beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12486
Volledige titel: De brief 'Actualisatie prognose reizigersaantallen OV'