Kamervraag 2022Z12016

Het bericht 'Vluchteling mag wél in vliegherrie'

Ingediend 14 juni 2022
Indieners Faissal Boulakjar (D66), Raoul Boucke (D66), Anne-Marijke Podt (D66)
Onderwerpen immigratie luchtvaart migratie en integratie verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12016.html
1. Het Parool, 9 juni 2022
 • Vraag 1
  Kunt u zich voorstellen dat het voor de betrokken gemeenten, provincie en studenten in de regio Schiphol onnavolgbaar is dat er geen ruimte is voor studentenhuisvesting, maar wel voor de (terechte) huisvesting van vluchtelingen?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven of vermoedens hebt dat de geluidsbeleving van vluchtelingen anders is dan die van studenten?
 • Vraag 3
  Zo nee, bent dan u bereid om, wanneer de huisvesting van vluchtelingen weer ordentelijk verloopt en deze mensen een dak boven hun hoofd hebben, hier studentenhuisvesting mogelijk te maken?
 • Vraag 4
  Welke maatregelen neemt u ter vermindering van de vermeende geluidsoverlast gedurende de periode dat de vluchtelingen aanwezig zijn op Kronenburg?
 • Vraag 5
  Hoelang verwacht u dat de huisvesting van vluchtelingen bij Kronenburg noodzakelijk is?
 • Vraag 6
  Hoe verhoudt zich dit tot de geldende regels in het Luchthavenindelingbesluit (LIB)?
 • Vraag 7
  Gelden voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen andere regels vanuit het LIB?
 • Vraag 8
  Bent u van mening dat als blijkt dat de duur van het verblijf van vluchtelingen in Kronenburg die van de gemiddelde duur van studentenhuisvesting benadert, wat tot de mogelijkheden behoort, dit aantoont dat de regels uit het LIB onnavolgbaar zijn?
 • Vraag 9
  Kunt u aangeven of u verwacht dat de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) bezwaar zal maken tegen deze tijdelijke huisvesting?
 • Vraag 10
  Is het noodzakelijk een verklaring van geen bezwaar (vvgb) af te geven?
 • Vraag 11
  Zo ja, hebt u dat gedaan of bent u voornemens dat te doen?
 • Vraag 12
  Wanneer kunt u meer zeggen over de (resultaten van) maatwerkafspraken als onderdeel van het ruimtelijk beleid rond Schiphol waarover u schreef in de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Boulakjar en Boucke van 5 april 2022 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 2327)?
 • Vraag 13
  Kunt u ingaan op de stappen die u of uw ministerie heeft ondernomen sinds voornoemde antwoorden van 5 april 2022, zodat de door de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) geïdentificeerdequick wins voortvarend worden opgepakt?
 • Vraag 14
  Wanneer verwacht u de eerste resultaten te kunnen melden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12016
Volledige titel: Het bericht 'Vluchteling mag wél in vliegherrie'