Kamervraag 2022Z01424

Een mislukt ICT-project dat gegund is aan een stichting van een ambtenaar

Ingediend 28 januari 2022
Indiener Renske Leijten
Onderwerpen bestuur economie markttoezicht rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z01424.html
 • Vraag 1
  Waarom is ervoor gekozen een ICT-project te gunnen aan een stichting van een ambtenaar van het ministerie?1
 • Vraag 2
  Kunt u uiteenzetten welke afwegingen zijn gemaakt om tot dit besluit te komen?
 • Vraag 3
  Kunt u ook aangeven welke adviezen er zijn ingewonnen voorafgaand aan het besluit? Kunt u deze adviezen delen met de Kamer?
 • Vraag 4
  Kunt u voorts aangeven wie het initiatief nam om de stichting van deze ambtenaar als partner te zien voor dit project?
 • Vraag 5
  Erkent u dat het geven van opdrachten aan stichtingen van ambtenaren die werkzaam zijn bij hetzelfde ministerie op z’n minst de schijn van belangenverstrengeling oproept? Zo ja, waarom blijft uw ministerie volhouden dat het een goed idee was deze opdracht aan deze stichting te gunnen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Zijn er meer projecten of opdrachten gegund aan stichtingen, bedrijven of organisaties anderszins waar ambtenaren buiten hun dienstverband om voorzitter, bestuurslid of eigenaar van zijn? Zo ja, kunt u daar een overzicht van geven?
 • Vraag 7
  Kunt u uitleggen waarom het doel was «een publiek-private samenwerking aangaan», terwijl het uiteindelijke doel – namelijk een goed functionerende, betaalbare en veilige online vergadervoorziening voor medewerkers – ook op een andere manier kon worden bereikt? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 8
  Kunt u toelichten welke fouten er in de opdrachtverlening zijn gemaakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen zodat niet dezelfde fouten opnieuw kunnen worden gemaakt?
 • Vraag 9
  Kunt u aangeven of de Kamer geïnformeerd is over deze opdracht en het stopzetten ervan? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 24 februari 2022

  Hierbij deel ik u, mede namens de Staatssecretaris van BZK, mede dat de schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) (2022Z01424, ingezonden 28 januari 2022) over het bericht «Een mislukt ICT-project dat gegund is aan een stichting van een ambtenaar» tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Een gedegen beantwoording vraagt meer werk dan voorzien. Ik laat u de antwoorden op de Kamervragen zo spoedig mogelijk toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z01424
Volledige titel: Een mislukt ICT-project dat gegund is aan een stichting van een ambtenaar