Kamervraag 2021Z21722

Ammoniakuitstoot van het bedrijf Aurora (onderdeel van Cargill) in Zaandam

Ingediend 26 november 2021
Beantwoord 20 januari 2022 (na 55 dagen)
Indiener Roelof Bisschop (SGP)
Beantwoord door Steven van Weyenberg (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
Onderwerpen landbouw lucht natuur en milieu voedselkwaliteit
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z21722.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1400.html
1. Noordhollands Dagblad, Cacaofabrieken braken straks minder ammoniak uit, 10 januari 2020 (Zaanse cacaofabrieken braken straks minder ammoniak uit – Noordhollands Dagblad)
2. https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/624531/2020-00…
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven welke regeling precies is getroffen met de cacaoindustrie om haar ammoniakuitstoot te beperken?1

  Op 15 april 2010 heeft het Rijk de Bijzondere Regeling Cacao uit de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) gewijzigd. Uit deze bijzondere regeling volgde een emissie-eis voor ammoniak 30 mg/Nm3. Indien het bedrijf hier niet aan kon voldoen had het 2 jaar en 8 maanden de tijd om maatregelen te treffen om wel te voldoen. De NeR is een aangewezen BBT-document. Dat wil zeggen dat de vergunningverleners de NeR destijds moesten betrekken bij het verlenen van de vergunning. Het bevoegd gezag kon gemotiveerd afwijken van de NeR en een soepelere emissie-eis toestaan. Vanaf 1 januari 2016 is de NeR vervallen en geldt de emissie-eis van 30 mg/Nm3 uit afdeling 2.3 Activiteitenbesluit voor de cacao-industrie. Als er in een vergunningvoorschrift een soepelere emissie-eis staat voor ammoniak, geldt het algemene overgangsrecht van het Activiteitenbesluit milieubeheer van 3 jaar. Binnen deze overgangstermijn kan het bedrijf overigens een soepelere emissie-eis opvragen en beoordeelt het bevoegd gezag of het een soepelere emissie-eis toestaat per maatwerkvoorschrift. Wat de emissie-eis van 30 mg/Nm3 voor de reductie van ammoniakemissies specifiek in de cacao-industrie betekent is o.a. afhankelijk van de door het bevoegd gezag verleende emissie-eis. Het bevoegd gezag kan gemotiveerd afwijken en aan een specifiek bedrijf een soepelere emissie-eis toestaan.

 • Vraag 2
  Welke emissiebeperking gaat dat opleveren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wordt de cacaoindustrie meegenomen in de structurele aanpak stikstofreductie? Zo ja, hoe?

  Vanuit de structurele aanpak stikstofreductie worden de verschillende sectoren betrokken. Ook de industrie levert een bijdrage aan stikstofopgave. Recent is aan uw Kamer een wijzigingsvoorstel toegestuurd voor het aanscherpen en actualiseren van de emissiegrenswaarden voor de industrie in het Besluit activiteiten leefomgeving [Kamerstuk 33 118, nr. 202] wat ook een bijdrage levert aan de stikstofreductie. In dit met uw Kamer gedeelde wijzigingsbesluit worden de emissiegrenswaarden van de luchtmodule geactualiseerd, waaronder die van ammoniak. De aanscherping van de emissiegrenswaarde van ammoniak van 30mg/Nm3 naar 5 mg/Nm3 geldt voor paragraaf 5.4.4 (module lucht) van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) en treedt voor bestaande activiteiten naar verwachting in werking per 1 juli 2026 en zal ook van toepassing zijn op de cacao-industrie.

 • Vraag 4
  Zou het onderschatten van de industriële ammoniakuitstoot een mogelijke onderliggende oorzaak kunnen zijn van de correctie van de stikstofrekenmodellen in verband met de ruimtelijke kalibratie op basis van meetgegevens?2

  Het RIVM verwacht niet dat de industriële ammoniakuitstoot een mogelijke onderliggende oorzaak is van de correctie van de stikstofrekenmodellen in verband met de ruimtelijke kalibratie op basis van meetgegevens. De orde van grootte van de meetcorrectie bedraagt 10%. De ammoniakuitstoot van de totale industrie in Nederland is verantwoordelijk voor een stikstofdepositie van 10,9 mol N/ha/jr. Dit is minder dan 1% van de totale stikstofdepositie. De bijdrage aan de niet eerder gerapporteerde ammoniakuitstoot van bijvoorbeeld de Cacaofabriek Cargill Aurora in Zaandam bedraagt geschat 59 ton ammoniak per jaar op een totale uitstoot van ruim 123.000 ton ammoniak of 0,04% van de emissie.

 • Vraag 5
  Wordt bezien wat mogelijke andere onderliggende oorzaken zijn voor de genoemde correctie, zoals niet accurate inschattingen van ammoniakemissies?

  De verschillen tussen de berekende waarde vanuit het model en de gemeten waarden in de meetnetten (de zogenaamde meetcorrectie) worden in de ruimtelijke kalibratie ondervangen, maar zijn ook input voor nader onderzoek. Een niet correcte emissie is daarbij één van de mogelijkheden. Dit is onderdeel van een omvangrijker plan om een Kwaliteitsaspecten van de modellering (rekenmethoden in Aerius) te kunnen verbeteren en vast te leggen.

 • Mededeling - 6 december 2021

  Op 22, 24 en 26 november zijn er vragen gesteld door leden van de D66 fractie de BBB fractie en SGP fractie over emissies van de cacaofabriek in Zaandam aan de Minister van LNV en aan mij.3 Tot mijn spijt kan ik uw vragen niet binnen de door uw Kamer verzochte termijn beantwoorden. Voor de vragen is zorgvuldige afstemming nodig met onder andere het Ministerie van LNV, de bevoegde gezagen en de toezichthouder voor deze fabriek. Hierdoor is er meer tijd nodig voor beantwoording dan de gebruikelijke termijn. Ik zet alles in het werk om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z21722
Volledige titel: Ammoniakuitstoot van het bedrijf Aurora (onderdeel van Cargill) in Zaandam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1400
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bisschop over ammoniakuitstoot van het bedrijf Aurora (onderdeel van Cargill) in Zaandam