Kamervraag 2021Z17986

Het artikel ‘Nederlandse overheid moet doen wat ze belooft’

Ingediend 14 oktober 2021
Indieners Tom van der Lee (GL), Laura Bromet (GL)
Onderwerpen bestuur natuur en milieu organisatie en beleid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17986.html
1. WWF-NL, 30 september 2021, «Nederlandse overheid moet doen wat ze belooft» (Nederlandse overheid moet doen wat ze belooft (wwf.nl))
2. Kamerstuk 30 196, nr. 708
3. Kamerstuk 35 925 XVII
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Nederlandse overheid moet doen wat ze belooft»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de Nederlandse overheid op het congres van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) niet voor de motie over ontbossing in de Amazone heeft gestemd?
 • Vraag 3
  Onderschrijft u de constatering dat de motie een mooie aanleiding was om uitvoering te geven aan het beleid zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 2020 hierover en recentelijk bevestigd in de gepubliceerde begroting van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2022?2, 3
 • Vraag 4
  Onderschrijft u de constatering dat, om de doelstelling in 2030 alle mondiale ontbossing te stoppen te halen, de doelstelling om 80% van de Amazone in 2025 te beschermen noodzakelijk is?
 • Vraag 5
  Bent u het met de motie eens dat de inheemse bevolking essentieel is voor een succesvolle bescherming van de Amazone?
 • Vraag 6
  Kunt u toelichten waarom dan niet voor de motie gestemd is?
 • Mededeling - 8 november 2021

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Bromet en Van der Lee over het artikel «Nederlandse overheid moet doen wat ze belooft» met kenmerk 2021Z17986 die werden ingezonden op 14-10-2021, wil ik u meedelen, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat het verzamelen van de gevraagde informatie en de interdepartementale afstemming de nodige tijd kost. Ik streef ernaar uw vragen voor de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17986
Volledige titel: Het artikel ‘Nederlandse overheid moet doen wat ze belooft’