Kamervraag 2021Z11847

De berichtgeving over onbruikbare overheidsapps voor mensen met een beperking

Ingediend 25 juni 2021
Beantwoord 2 augustus 2021 (na 38 dagen)
Indieners Queeny Rajkowski (VVD), Daan de Kort (VVD)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur economie ict rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z11847.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3665.html
1. Overheidsapps vaak onbruikbaar voor mensen met beperking: «Er moet een omslag komen» | NOS.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht van de NOS van 23 juni jl.?1 Aan welke eisen moeten alle apps van de overheid precies voldoen volgens de toegankelijkheidsverklaring?

  Ja, ik ben bekend met het bericht van de NOS van 23 juni jl.
  De eisen zijn vastgelegd in de Europese Norm (EN) 301 549. In de laatste versie 3.2.1 van deze norm worden de eisen voor mobiele applicaties («apps») beschreven in hoofdstuk 11 Software.2

 • Vraag 2
  Erkent u het belang van digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking?

  Ja, ik vind het belangrijk dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, (overheids)websites en (overheids)apps moet kunnen raadplegen die toegankelijk zijn. Dat iedereen moet kunnen meedoen, ook in de digitale samenleving, is een speerpunt geweest van mijn beleid van de afgelopen jaren3. Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven hoeveel apps van de overheid toegankelijk zijn, dan wel een toegankelijkheidsverklaring hebben? Welke apps zijn dit?

  Op basis van de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn 2016/2102 zijn overheden sinds 23 juni 2021 wettelijk verplicht om voor hun mobiele applicaties (apps):
  Op 23 juni waren in totaal 108 toegankelijkheidsverklaringen voor apps gepubliceerd. Elke app heeft een nalevingsstatus.
  De aantallen per nalevingsstatus op 24 juni, 9:40 uur:
  voldoet volledig
  1
  voldoet gedeeltelijk
  22
  eerste maatregelen genomen
  27
  voldoet niet
  58
  Bijlage 14 bevat een gedetailleerde beschrijving van de betekenis van de nalevingsstatussen en de gevraagde lijst met apps.

 • Vraag 4
  Wat gaat u doen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren?

  Medeoverheden en overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijker maken van hun websites en apps. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid waar die hoort: bij de eigenaar. Mijn ministerie biedt, via het expertisecentrum DigiToegankelijk van Logius, hulpmiddelen, advies en ondersteuning.
  Met een subsidie aan de VNG is begin dit jaar een bestuurlijk aanjaagteam geformeerd dat het belang van digitale toegankelijkheid onder de aandacht brengt bij gemeentebestuurders en bij marktpartijen (de leveranciers waar gemeenten deze software inkopen). Daarnaast ondersteunt het aanjaagteam de gemeenten ook bij de uitvoering in het toegankelijk maken van websites en apps. Een ander aanjaagteam benadert in opdracht van DigiToegankelijk de overige overheden.
  Overheden zijn verplicht om gestandaardiseerde toegankelijkheidsverklaringen te publiceren. Daarmee wordt inzichtelijk hoe ze presteren op het gebied van digitale toegankelijkheid. Bestuursorganen met een toezichthoudend mandaat, waaronder gemeente- en waterschapsraden en provinciale staten, kunnen deze verklaringen gebruiken om invulling te geven aan hun toezichtrol. In het wetsvoorstel digitale overheid wordt het toezicht op de naleving formeel geregeld.

 • Vraag 5
  Kunt u toezeggen dat alle nieuwe overheidsapps voldoen aan de toegankelijkheidseisen zodat overheidsapps beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen?

  Uiteraard ga ik door met het stimuleren dat alle overheden werk blijven maken van de toegankelijkheid van hun websites en apps en dat zij daarover verantwoording blijven afleggen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z11847
Volledige titel: De berichtgeving over onbruikbare overheidsapps voor mensen met een beperking
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3665
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Kort en Rajkowski over de berichtgeving over onbruikbare overheidsapps voor mensen met een beperking