Kamervraag 2021Z02185

De nadelige gevolgen voor Groninger en Friese gemeenten van de herverdeling van het gemeentefonds

Ingediend 3 februari 2021
Beantwoord 26 oktober 2021 (na 265 dagen)
Indieners Henk Nijboer (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur financiën gemeenten organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02185.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-538.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Groninger gemeenten boos over nieuwe verdeling gemeentefonds»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat uit de voorgenomen herijking van het Gemeentefonds op Groningen-stad na alle Groninger gemeenten en veel Friese gemeenten minder geld uit dat fonds gaan krijgen? Zo ja, hoe kan dat? Zo nee, wat is er dan niet waar?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat, als vrijwel alle gemeenten in een provincie door de herijking van het Gemeentefonds minder gaan krijgen, er dan geen sprake kan zijn van een eerlijke verdeling? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u ook de mening dat, met een structurele verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds, de getroffen gemeenten niet langer in staat zullen zijn om hun taken naar behoren uit te voeren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Beseft u dat veel gemeenten financieel in de touwen hangen? Beseft u dat zwembaden dreigen te sluiten, het voortbestaan van dorpshuizen wordt bedreigd en dat voorzieningen onder druk staan? Waarom maakt u deze problemen nog groter?
 • Vraag 6
  Hoe gaat u de bewoners van een gemeente zoals Oldambt, die al door krimp wordt bedreigd, uitleggen dat hun gemeente ook nog eens 130 euro per inwoner per jaar minder zou gaan krijgen, of de bewoners van Stadskanaal waar de gemeente al moeite heeft het hoofd financieel boven water te houden?
 • Vraag 7
  Waarom laat u, als u nu al kunt zien dat de herverdeling van het Gemeentefonds voor gemeenten in Groningen en Friesland oneerlijk uitpakt, de oplossing van het probleem aan een nieuw kabinet over?
 • Vraag 8
  Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat na de herijking van het Gemeentefonds er wel sprake zal zijn van een eerlijke verdeling?
 • Mededeling - 8 maart 2021

  Hierbij informeer ik u dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) over de nadelige gevolgen voor Groninger en Friese gemeenten van de herverdeling van het gemeentefonds (kenmerk 2021Z02185 – ingezonden 3 februari 2021) en de vragen van de leden Van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) over minder geld voor Texel, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder uit het gemeentefonds (kenmerk 2021Z02654 – ingezonden 9 februari 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Er is meer tijd nodig voor interdepartementale afstemming en daarmee een zorgvuldige beantwoording van de vragen. Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om te melden dat de Raad voor het Openbaar Bestuur mij heeft gevraagd het advies over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds later te mogen uitbrengen omdat de Raad vanwege de aard en omvang van de adviesaanvraag meer tijd nodig heeft. De Raad streeft ernaar medio april 2021 advies uit te brengen. Uw Kamer zal over dit advies worden geïnformeerd. Na weging van het advies van de ROB zal ik ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om advies vragen. Uw Kamer zal ik te zijner tijd een afschrift van deze adviesaanvraag doen toekomen.2


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02185
Volledige titel: De nadelige gevolgen voor Groninger en Friese gemeenten van de herverdeling van het gemeentefonds
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-538
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden van de leden Kuiken en Nijboer over de nadelige gevolgen voor Groninger en Friese gemeenten van de herverdeling van het gemeentefonds