Kamervraag 2021Z00305

Vismonitoring in het Eems estuarium

Ingediend 11 januari 2021
Indiener Tjeerd de Groot (D66)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00305.html
1. Walker, P.A. & Eriksson, B.K.E. 2020, Tethys rapport 2020–01, «Vis in het Eems estuarium beter in beeld. Rapportage visbemonstering 2019», p. 51.
2. Walker, P.A. & Eriksson, B.K.E. 2020, Tethys rapport 2020–01, «Vis in het Eems estuarium beter in beeld. Rapportage visbemonstering 2019», p. 29.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de pilot die de Waddenvereniging heeft gedaan naar frequentere vismonitoring in het Eems estuarium, «Vis in het Eems estuarium: beter in beeld»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het voor zowel het Eems estuarium als de Waddenzee van groot belang is dat de staat van de natuur goed gemonitord wordt zodat deze effectief beschermd en verbeterd kan worden indien dit nodig blijkt?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat een goede monitoring frequent is en aansluit op het migratiepatroon van de vissen die functioneren als graadmeter voor de beschermde Natura 2000-habitats?
 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom op dit moment voor de huidige frequentie en meetmomenten is gekozen? Passen deze bij het migratiepatroon van de typische vissoorten van de beschermde Natura 2000-habitats? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de zorgen die aanleiding gaven tot het onderzoek dat de huidige meetfrequentie onder het meetprogramma van de Kaderrichtlijn Water onvoldoende is om een goed beeld te geven van de visfauna?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat ook de typische soorten (indicatorsoorten) van de Natura 2000-habitats gemonitord moeten worden?
 • Vraag 7
  Kunt u reflecteren op de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de pilot die is uitgevoerd door de Waddenvereniging, vooral met betrekking tot de meetfrequentie?
 • Vraag 8
  Hoe kijkt u aan tegen de conclusie van het onderzoek dat jaarrond meten, dus vier keer per jaar, een ander en completer beeld geeft «van de visfauna dan monitoring op twee tijdstippen in het jaar als het gaat om aantallen, soortensamenstelling en lengte-opbouw van de vispopulaties»?2
 • Vraag 9
  Ziet u in dit onderzoek aanleiding om de monitoringsfrequentie uit te breiden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00305
Volledige titel: Vismonitoring in het Eems estuarium