Kamervraag 2020Z14405

Het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest

Ingediend 29 juli 2020
Beantwoord 7 september 2020 (na 40 dagen)
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie dieren landbouw religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14405.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-4029.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «NVWA en slachterijen bereiken akkoord, maar oneens over verdovingen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke afspraken zijn gemaakt tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk en hoe is het mogelijk dat de NVWA stelt dat een akkoord is bereikt over verdoofde slacht, terwijl één van de slachterijen zegt «gewoon onverdoofd» te zullen slachten?

  De twee genoemde slachterijen hadden een kort geding aangespannen, omdat de NVWA geen toestemming had gegeven voor het onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest 2020. De reden om geen toestemming te verlenen, was het niet (tijdig) indienen van een plan van aanpak met voor NVWA- en KDS-medewerkers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden op de werkvloer in het kader van corona. Na de uitspraak hebben deze slachterijen nieuwe plannen van aanpak ingediend met aanvullende maatregelen. Beide slachthuizen hebben op eigen initiatief in hun nieuwe plan van aanpak aangegeven om bedwelmd te gaan slachten. De NVWA heeft deze plannen beoordeeld. Hieruit is geconstateerd dat de slachterijen hun plannen zodanig hebben bijgesteld dat de veiligheid van NVWA- en KDS-personeel op basis van de RIVM-richtlijnen nu wel is geborgd. De NVWA heeft bij het toezicht op beide slachthuizen toegezien op de correcte uitvoering van de bedwelmde slacht.

 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat een dierenarts bij onverdoofde slacht niet gegarandeerd anderhalve meter afstand kan houden, waardoor de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet nageleefd kunnen worden?

  Het klopt dat bij onbedwelmde slacht het incidenteel niet mogelijk is om de afstand van 1,5 meter te hanteren. Daarom hebben alle dierenartsen van de NVWA die werkzaam zijn op slachthuizen, de beschikking over mond- en neuskapjes. De NVWA-medewerkers hebben werkinstructies gekregen om deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken in die situaties waarin het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

 • Vraag 4
  Kunt u bevestigen dat dat de reden is voor de NVWA om bij deze slachterijen geen goedkeuring te verlenen voor onverdoofde slacht tijdens het Offerfeest?

  Zie mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Kent u de toezegging van de NVWA gedaan op Twitter op 17 augustus 2018: «Als de dieren onbedwelmd worden geslacht is er continue toezicht door de NVWA op het doden van de dieren» en hoe kan de NVWA deze toezegging in alle gevallen gestand doen, wanneer de anderhalve meter-regel in acht moet worden genomen?

  Ja. Zie mijn antwoord op vraag 3.

 • Vraag 6
  Op welke manier zal de slachterij in Harderwijk, die stelt «gewoon onverdoofd» te gaan slachten, gecontroleerd worden op het nakomen van de met de NVWA gemaakte afspraken?

  Zie mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 7
  Welke straffen staan er op het niet nakomen van de afspraken, het niet naleven van de plannen die specifiek gemaakt zijn voor het Offerfeest 2020, dan wel het niet naleven van de vigerende wetgeving omtrent slachten?

  Indien een slachthuis zich niet aan geldende wet- en regelgeving aangaande voedselveiligheid en/of dierenwelzijn houdt, zal de NVWA handhaven volgens het algemene en specifieke interventiebeleid NVWA.

 • Vraag 8
  Kunt u garanderen dat toezicht en handhaving tijdens het Offerfeest onverkort van toepassing zullen zijn?

  Ook tijdens het Offerfeest 2020 zijn het algemeen geldende toezicht en handhaving bij de slacht onverkort van toepassing geweest.

 • Vraag 9
  Zijn er slachterijen die wel goedkeuring hebben gekregen voor onverdoofd slachten tijdens dit Offerfeest? Zo ja, hoe is dat mogelijk, als de NVWA stelt dat bij onverdoofde slacht de anderhalve meter-regel niet nageleefd kan worden?

  Ja. Zie mijn antwoord bij vraag 2.

 • Vraag 10
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het Offerfeest 2020?

  Ik heb mij ingezet om de antwoorden zo snel mogelijk aan uw Kamer te doen toekomen.

 • Mededeling - 20 augustus 2020

  Op 27 juli jl. heeft het lid Azarkan vragen gesteld over de rituele slacht en het Offerfeest (kenmerk 2020Z14341). Op 28 en op 29 juli heeft het lid Wassenberg vragen gesteld over het slachtproces tijdens het Offerfeest en het toezicht daarop ten tijde van COVID-19 (kenmerk 2020Z14384 en kernmerk 2020Z14405). Vanwege de benodigde interdepartementale afstemming is voor de beantwoording van de vragen meer tijd nodig. Ik zal uw Kamer de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14405
Volledige titel: Het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-4029
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest