Kamervraag 2020Z08970

Het bericht dat garnalenvissers meer mogen vissen in Natura-2000-gebieden

Ingediend 19 mei 2020
Indiener Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen economie natuur en milieu overige economische sectoren water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z08970.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Garnalenvissers mogen veel meer vissen in Natura-2000-gebieden»?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wat de bedoeling is van het vastleggen van visuren in de Natuurbeschermingswet (NB-wet)vergunning?
 • Vraag 3
  Klopt het dat het doel van de maatregel is om de inzet van de garnalenvloot in Natura 2000-gebieden op een bepaald niveau te bevriezen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan het niveau waarop de inzet wordt bevroren?
 • Vraag 4
  Wat voor (soort) berekeningsfouten zijn er bij het verlenen van de vergunning gemaakt en waarom worden deze als «softwarefouten» gekarakteriseerd?
 • Vraag 5
  Kunt u inzage geven in de foute en in de correcte berekeningswijze?
 • Vraag 6
  Klopt het dat vanuit de visserij in een veel eerder stadium is aangegeven dat de vergunde uren zo veel afweken van de feitelijke situatie dat de uitkomsten van de berekeningen die aan de vergunningverlening ten grondslag lagen, eenvoudigweg niet konden kloppen?
 • Vraag 7
  Wat is er concreet met deze signalen vanuit de visserij gedaan?
 • Vraag 8
  Hoe ziet u de praktische uitvoering van deze regelgeving in de richting van individuele vissers, die een collectief aangevraagde, maar individueel toegekende NB-wet vergunning hebben ontvangen?
 • Vraag 9
  Hoe zouden vissers het maximum aan visuren in hun individuele visplannen moeten verwerken?
 • Vraag 10
  Hoe kunnen individuele vissers zich überhaupt aan deze regels met betrekking tot het maximumaantal visuren houden als zij niet weten wat het maximumaantal visuren precies voor hen op individuele basis betekent?
 • Vraag 11
  In hoeverre kan dit ertoe leiden dat individuele vissers een «incentive» hebben om zo veel mogelijk visuren te verbruiken teneinde niet achter het net te vissen op het moment dat het collectief toegekende aantal visuren is bereikt? Deelt u de mening dat dit een ongewenst effect zou zijn van deze regelgeving? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Hoe zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deze in de ogen van individuele vissers niet uitvoerbare regel ten opzichte van die individuele vissers gaan handhaven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z08970
Volledige titel: Het bericht dat garnalenvissers meer mogen vissen in Natura-2000-gebieden