Kamervraag 2020Z06536

De mogelijke inzet van apps in het kader van het ‘testen, traceren en thuisblijven’-beleid.

Ingediend 10 april 2020
Beantwoord 15 april 2020 (na 5 dagen)
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Wybren van Haga (Lid-Haga), Kathalijne Buitenweg (GL), Thierry Baudet (FVD), Farid Azarkan (DENK), Kees Verhoeven (D66), Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS), Chris Stoffer (SGP), Geert Wilders (PVV), Stieneke van der Graaf (CU), Femke Merel Arissen (PvdT), Esther Ouwehand (PvdD), Frank Futselaar (SP)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z06536.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2476.html
1. Science, 31 maart 2020, «Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing».
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven wat de aanleiding was om met het voorstel voor apps te komen en kunt u aangeven op welke termijn u dergelijke apps wil kunnen implementeren?
 • Vraag 2
  Zijn er wetenschappelijke studies die de noodzakelijkheid en effectiviteit van een dergelijke app aantonen? Klopt het dat de studie «Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing», die de inzet van een app bepleit, uitgaat van de Chinese variant met (gps) locatiegegevens en een centrale database? Heeft het type app invloed op de effectiviteit ervan?1
 • Vraag 3
  Kunt u ingaan op het gebruik van dergelijke apps in landen als Zuid-Korea, Singapore en Taiwan, waar in de laatste weken toch strengere maatregelen genomen zijn en/of het gebruik van de app is veranderd?
 • Vraag 4
  Bent u het eens dat het doel van de genoemde apps zeer duidelijk geformuleerd moet zijn, namelijk het beheersen van het coronavirus? Bent u het eens dat deze apps niet voor andere doeleinden ingezet mogen worden, zoals handhaving van beleid, als paspoort voor de publieke ruimte, toegang tot zorg of andere doeleinden?
 • Vraag 5
  Hoeveel gebruikers moeten de app installeren voordat het effectief is? Klopt het dat 60 procent van de bevolking de app zou moeten installeren? Acht u het realistisch dat 60 procent van de bevolking zo’n app zal installeren? Hoeveel procent van de bevolking heeft een smartphone die geschikt is voor dergelijke apps?
 • Vraag 6
  Bent u het eens dat vertrouwen in de app cruciaal is voor de effectiviteit ervan? Bent u het eens dat vertrouwen in apps vergroot kan worden als aanbevelingen van experts op het gebied van privacy en cyberveiligheid gevolgd worden, net zoals dat bij de bestrijding van het coronavirus experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gevolgd?
 • Vraag 7
  Bent u bekend met het initiatief «veiligtegencorona.nl»? Bent u bereid in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over de eventuele ontwikkeling en implementatie van de app? Bent u bereid om de tien uitgangspunten van dit initiatief te omarmen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Bent u het eens dat de broncode van de apps die eventueel gebruikt gaan worden openbaar moet zijn? Bent u het eens dat dit het vertrouwen in de apps kan vergroten?
 • Vraag 9
  Aan welke cyberveiligheidseisen moeten de eventuele apps voldoen? Bent u het eens dat er responsible disclosure-beleid opgesteld moet worden zodat veiligheidsexperts kwetsbaarheden kunnen melden?
 • Vraag 10
  Hoe verhoudt het gebruik van bluetooth door deze apps zich tot de beveiligingsrichtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum waarin staat: «Schakel WiFi, Bluetooth en andere netwerkgroep uit»?
 • Vraag 11
  Kunt u aangeven welke apps u overweegt?
 • Vraag 12
  Bent u ook bekend met het initiatief DP-3T, een decentrale en privacyvriendelijke «proximity tracing» app, aangezien u in het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus van 8 april Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) noemde? Bent u het eens met de initiatiefnemers van «veiligtegencorona.nl» dat het decentraal opslaan van gegevens de voorkeur heeft boven centraal opgeslagen data?
 • Vraag 13
  Is de broncode van de OLVG-app openbaar? Waarom niet? Bent u bereid in gesprek te gaan met OLVG, en de maker van de app Luscii, om de broncode openbaar te maken?
 • Vraag 14
  In hoeverre is de veiligheid van deze app gecontroleerd? Aan welke standaarden voldoet de app? Is er een responsible disclosure loket voor de OLVG-app?
 • Vraag 15
  Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken in andere EU-lidstaten met betrekking tot de ontwikkeling van dergelijke apps?
 • Vraag 16
  Op welke wijze kunt u garanderen dat de app ook goed bruikbaar is voor mensen met een beperking?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z06536
Volledige titel: De mogelijke inzet van apps in het kader van het ‘testen, traceren en thuisblijven’-beleid.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2476
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Verhoeven, Wilders, Buitenweg, Futselaar, Kuiken, Van der Graaf, Ouwehand, Van Otterloo, Azarkan, Stoffer, Baudet, Van Kooten-Arissen en Van Haga over de mogelijke inzet van apps in het kader van het «testen, traceren en thuisblijven»-beleid