Kamervraag 2020Z04820

Het bericht dat de overheid al jaren weet van vermissingen van Vietnamese kinderen

Ingediend 11 maart 2020
Indiener Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen criminaliteit immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04820.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Overheid weet al jaren van vermissingen Vietnamese kinderen»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat medewerkers van de beschermde opvanglocaties al in 2015 signalen afgaven die wijzen op kinderhandel en dat de rapportage van de opvang stelt dat er sprake is van een «trend»?
 • Vraag 3
  Waarom is de Kamer daar niet onmiddellijk over geïnformeerd?
 • Vraag 4
  Waarom is dit evenmin gebeurd in antwoord op de verschillende vragen die de afgelopen jaren vanuit de Kamer zijn gesteld?
 • Vraag 5
  Waarom verklaarde toenmalig Staatssecretaris Harbers in antwoord op Kamervragen geen informatie te hebben «dat een smokkelnetwerk betrokken is bij de verdwijning van minderjarige Aziatische migranten»?2
 • Vraag 6
  Erkent u dat de Kamer niet of tenminste onvolledig is geïnformeerd?
 • Vraag 7
  Waar blijft het onderzoek naar de verdwijning van Vietnamese kinderen dat afgelopen najaar gereed zou zijn?3
 • Vraag 8
  Bent u het met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel eens dat het belangrijk is dat de bestaande signalen van georganiseerde mensenhandel bij vermiste Vietnamese kinderen serieus genomen moeten worden omdat deze kinderen moeten kunnen rekenen op actieve bescherming door de overheid en dat de daders moeten worden gestopt? Zo ja, welk gevolg gaat u daaraan geven?4
 • Mededeling - 1 april 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk (SP), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de overheid al jaren weet van vermissingen van Vietnamese kinderen (ingezonden 11 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z04820
Volledige titel: Het bericht dat de overheid al jaren weet van vermissingen van Vietnamese kinderen