Kamervraag 2020Z03379

Het bericht ‘Ondernemers durven politie niet in te schakelen en zwijgen over afpersing‘

Ingediend 19 februari 2020
Indieners Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z03379.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ondernemers durven politie niet in te schakelen en zwijgen over afpersing»?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoeveel ondernemers in 2019 te maken hebben gehad met afpersing? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de Vertrouwenslijn Afpersing in 2019 slechts 25 keer advies heeft verstrekt? Kunt u aangeven hoe vaak de hulplijn is ingeschakeld door ondernemers in 2019?
 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht geven van het aantal keer dat de Vertrouwenslijn Afpersing sinds haar oprichting is ingeschakeld door ondernemers, opgesplitst per jaar? En kunt u een overzicht toevoegen van de vervolgacties?
 • Vraag 5
  Herkent u het beeld dat door een woordvoerder van de hulpijn wordt geschetst dat de hulplijn nog niet bekend genoeg is bij ondernemers? Zo ja, wat bent u van plan te ondernemen om meer bekendheid te verwerven voor de hulplijn? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven binnen welke sectoren afpersing van ondernemers het vaakst voorkomt en wat de aard en omvang is?
 • Vraag 7
  Welke maatregelen bent u bereid te treffen om de aangiftebereidheid en de pakkans van de daders te verhogen, gezien het feit dat uit onderzoek blijkt dat ondanks dat één op de tien ondernemers te maken heeft met afpersing, jaarlijks slechts enkele tientallen aangiften binnen komen bij de politie?
 • Vraag 8
  Bent u bereid om verder, in samenwerking met brancheorganisaties, maatregelen te treffen om ondernemers die risico lopen, beter te ondersteunen en daar waar nodig te beschermen? Zo ja, zou u hierover de Kamer willen informeren bij het eerstvolgende algemeen overleg criminaliteitsbestrijding?
 • Mededeling - 11 maart 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen (beiden VVD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Ondernemers durven politie niet in te schakelen en zwijgen over afpersing«. (ingezonden 13 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z03379
Volledige titel: Het bericht ‘Ondernemers durven politie niet in te schakelen en zwijgen over afpersing‘