Kamervraag 2019Z21620

Het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’

Ingediend 8 november 2019
Beantwoord 23 december 2019 (na 45 dagen)
Indieners Rudmer Heerema (VVD), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Beantwoord door Rudmer Heerema (VVD), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Onderwerpen criminaliteit cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z21620.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1233.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «70 voetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging»?1

  Ja, ik ben bekend met het bericht.

 • Vraag 2
  Zijn de signalen van criminaliteit bij de 70 amateurvoetbalclubs bij u bekend? Zo ja, welke acties zijn tot nu toe ondernomen en welke acties bent u voornemens te ondernemen?

  De sportsector vormt helaas geen uitzondering op maatschappelijke problematiek en ook hier komt criminele inmenging voor. Ik heb kennisgenomen van de signalen over criminaliteit bij het amateurvoetbal. Het is zorgelijk dat dit kan gebeuren. Voordat ik eventuele maatregelen afkondig is nader onderzoek nodig. Samen met de Minister van Medische Zorg en Sport ga ik onderzoek doen naar de inmenging van criminelen bij sportverenigingen. Hiermee geeft het kabinet invulling aan de motie van de Kamerleden Pater-Postma, Diertjens en Heerema (vergaderjaar 2018–2019; kst-30234-217). Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Brede Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit2. Hierbij wordt ingezet op versterking van de aanpak van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties waardoor ondermijning dreigt.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat criminelen over de rug van amateurvoetbalclubs en dus sportende kinderen hun criminele activiteiten uitoefenen? Zo ja, welke maatregelen acht u nodig om de strijd aan te gaan tegen deze criminelen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Op welke wijze worden de amateurvoetbalclubs ondersteund, zodat zij op tijd criminele bemoeienis herkennen en daartegen op kunnen treden?

  Het rapport van de Taskforce Brabant Zeeland komt met goede aanbevelingen en voorbeelden voor sportclubs en gemeenten om criminele inmenging in sportclubs tegen te gaan. Een belangrijke component daarin is preventie waaronder het zorgen voor een integer bestuur in sportclubs. Via het Nationaal Sportakkoord wordt ingezet op verenigingsbegeleiding, bestuurscoaching en het vernieuwen en implementeren van de Code Goed Bestuur. Daarnaast wordt vanuit VWS – samen met de KNVB en NOC*NSF – gekeken hoe de weerbaarheid van bestuurders van sportverenigingen tegen criminele inmenging in de lokale sportakkoorden een plaats kan krijgen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om met de KNVB, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de politie in gesprek te gaan over dit probleem? Zo ja, op welke termijn zal dit gebeuren en wanneer verwacht u een terugkoppeling hiervan naar de Tweede Kamer te kunnen sturen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Zijn dergelijke signalen ook bekend bij andere sportverenigingen? Zo ja, kunt u aangeven hoe groot dit probleem is en wat er gedaan wordt tegen criminele inmenging? Zo nee, bent u bereid om onderzoek te doen naar de mogelijke omvang en aard van criminele beïnvloeding in de sport?

  Ik sluit niet uit dat deze problematiek ook bij andere sporten voorkomt. Zoals ik in mijn antwoord op vragen 2 en 3 heb aangekondigd, ga ik met de betrokken partijen een onderzoek doen naar criminele inmenging bij sportverenigingen.

 • Mededeling - 2 december 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Yesilgoz-Zegerius en Rudmer Heerema (beiden VVD) van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht »70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging» (ingezonden 8 november 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z21620
Volledige titel: Het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1233
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Rudmer Heerema over het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’