Kamervraag 2019Z16835

Het bericht dat militairen twijfelen of zij een ijsje moeten meenemen voor een collega met een Arabisch klinkende achternaam tijdens de Ramadan

Ingediend 10 september 2019
Indiener Gabriëlle Popken (PVV)
Onderwerpen defensie internationaal migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16835.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Multicultureel Netwerk Defensie (MND) viert jubileum»?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven op welke wijze Defensie het MND ondersteunt? Kunt u ook aangeven waaruit deze ondersteuning bestaat en welke bedragen en voorwaarden hiermee zijn gemoeid? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit met uw belofte tot meer openheid?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waaruit de samenwerking tussen Defensie en het MND bestaat? Kunt u ook limitatief aangeven welke aanbevelingen en adviezen het MND heeft gedaan en tot welke stappen dit heeft geleid? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit met uw belofte tot meer openheid?
 • Vraag 4
  Bewijst de opmerking «De krijgsmacht draait op teams. En sterke teams zijn divers.» dat Defensie een diversiteitsbeleid voert, waarin diversiteit prevaleert boven kwaliteit? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Vindt u het niet beschamend dat Defensie wel intensief samenwerkt met het MND, terwijl initiatieven voor defensieslachtoffers en veteranen (zoals bijv. NLPoms, KOVOM en KNIL) aan hun lot worden overgelaten? Betekent dit dat diversiteit prevaleert boven de zorg voor defensieslachtoffers en veteranen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16835
Volledige titel: Het bericht dat militairen twijfelen of zij een ijsje moeten meenemen voor een collega met een Arabisch klinkende achternaam tijdens de Ramadan