Kamervraag 2019Z09984

Bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek

Ingediend 20 mei 2019
Beantwoord 25 juni 2019 (na 36 dagen)
Indieners Corinne Ellemeet (GL), Lilianne Ploumen (PvdA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z09984.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3198.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Gratis bodyguards voor vrouwen die abortus laten plegen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt van dit initiatief van «De Bovengrondse» en «Het Humanistisch Verbond»?

  Deze organisaties zijn in beginsel vrij om een dergelijk initiatief op te zetten, uiteraard dienen zij zich daarbij net als iedereen aan de wet te houden.

 • Vraag 3
  Hoe vindt u het dat ongewenst zwangeren bodyguards nodig hebben wanneer zij een abortuskliniek bezoeken? Bent u het eens dat dit onwenselijk is? Hoe vindt u het dat de bescherming van deze vrouwen in handen ligt van vrijwilligers?

  Vrouwen moeten in alle vrijheid een zwangerschapsafbreking kunnen overwegen en toegang hebben tot abortuszorg. In mijn eerdere antwoorden op Kamervragen en commissieverzoeken over anti-abortus demonstraties bij abortusklinieken heb ik aangegeven het zeer kwalijk te vinden als vrouwen die op het punt staan een abortuskliniek te bezoeken worden lastiggevallen. Ik zou het betreuren wanneer vrouwen het nodig achten om de abortuskliniek met een buddy te bezoeken vanwege demonstraties bij de kliniek. Het is aan de burgemeester om demonstraties in goede banen te leiden, en daarbij in het kader van de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden ook de veiligheid van deze vrouwen in acht te nemen, zoals ik ook aangaf in mijn eerdere commissiebrief en beantwoording van de Kamervragen hierover.2 3 De burgemeester bepaalt, zo nodig na overleg in de lokale driehoek in hoeverre inzet van de politie daarvoor noodzakelijk is.

 • Vraag 4
  Bent u van plan om maatregelen te nemen tegen anti-abortus demonstranten die zich, volgens het artikel, steeds militanter opstellen?

  Of maatregelen noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn, is afhankelijk van alle relevante feiten en (plaatselijke) omstandigheden, en daarmee een beoordeling die alleen lokaal door de burgemeester kan worden gemaakt. De uitkomst van die afweging kan per geval verschillen. De afgelopen tijd heb ik overleggen met de gemeenten en abortusklinieken gehad. Voor de uitkomsten van deze bijeenkomst verwijs ik u graag naar de brief die hierover verstuurd is naar de Tweede Kamer5 en het debat dat ik met uw Kamer hierover heb gevoerd op 11 juni jl.

 • Vraag 5
  Welke aanvullende maatregelen nemen gemeenten inmiddels om bezoekers van abortusklinieken tegen demonstranten in bescherming te nemen? Acht u dit voldoende? Wordt het tijd om aanvullende maatregelen te nemen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  In uw antwoorden op eerder gestelde Kamervragen gaf u aan voor het zomerreces met gemeenten en abortusklinieken in gesprek te gaan. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat is daar uitgekomen?2

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 4 juni 2019

  De vragen van de Kamerleden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GL) over bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek (2019Z09984) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de antwoorden nadere afstemming vragen die niet binnen de termijn kan worden afgerond. Tevens kunnen bij uitstel ook de uitkomsten van de geplande bijeenkomst met de gemeenten over dit onderwerp worden betrokken in de beantwoording. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z09984
Volledige titel: Bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3198
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek