Kamervraag 2019Z08769

Mutliculti-les Utrechtse ambtenaren

Ingediend 26 april 2019
Beantwoord 21 mei 2019 (na 25 dagen)
Indiener Albert van den Bosch (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Ollongren
Onderwerpen bestuur gemeenten migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z08769.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2733.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Utrechtse ambtenaren moeten op multiculti-les»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u, net als de wethouder Voortman van GroenLinks, van mening dat het een gemeentelijke taak is om multiculti-lessen aan ambtenaren op te dringen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  Het is aan de gemeente zelf om keuzes te maken over de opleiding van gemeentelijke ambtenaren.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het functioneren van gemeentelijke ambtenaren die zich hard inzetten voor hun gemeente? Onderschrijft u bijvoorbeeld dit soort lokale initiatieven waarbij ambtenaren deelnemen aan multiculti-lessen om te werken aan hun vooroordelen?

  Het is niet aan het Rijk om het functioneren van gemeentelijke ambtenaren te beoordelen. Ook het ontplooien van dit soort lokale initiatieven is een keuze van de gemeente zelf. Wel onderschrijft het kabinet het belang van een diverse en inclusieve overheid.

 • Vraag 4
  Bent u bereid inzichtelijk te maken van welke middelen het «actieplan diversiteit en inclusie» van de gemeente Utrecht betaald wordt en of er eventueel Rijksgelden met dit plan gemoeid zijn? Kunt u dit met de Kamer delen?

  Het actieplan wordt betaald uit de algemene middelen van de gemeente Utrecht. Gemeenten leggen over de besteding van algemene middelen verantwoording af aan de gemeenteraad, niet aan het Rijk.

 • Vraag 5
  In hoeverre heeft dit dure plan invloed op de deelonderhandelingen ten aanzien van het sociale domein binnen het gemeentefonds nu de gemeente Utrecht kennelijk voldoende middelen heeft voor multicultibeleid met dure cursussen, trainingen, bijeenkomsten, «gesprekskoffers» en «gereedschapskisten», onderzoeksbureaus, themadirecteuren en managers?

  Bij financiering via algemene middelen geldt dat er geen directe koppeling mogelijk is tussen inkomsten en uitgaven van gemeenten. Dit vanwege de vrije bestedingsruimte van gemeenten en mogelijke andere inkomsten. Daarom zie ik geen relatie met de gesprekken tussen het Rijk en de VNG over de toereikendheid van de gemeentelijke budgetten voor het sociaal domein.

 • Vraag 6
  Bent u van mening dat bij overschrijding van de kosten binnen het sociale domein in de gemeentelijke begroting van Utrecht, het Rijk nimmer over zou moeten gaan tot het verhogen van de Rijksbijdrage aan het gemeentefonds, zolang multiculti-lessen en dit soort actieplannen deel uitmaken van het sociale beleid? Zo nee, waarom niet?

  Zie het antwoord op vraag 5.

 • Vraag 7
  Wat gaat uw inzet zijn om dit soort gemeentelijke projecten als de multiculti-lessen binnen het «actieplan diversiteit en inclusie», die de gemeentelijke belastingen alleen maar verder doen stijgen, een halt toe te roepen?

  Ik zie hier geen rol voor mijzelf. Zie ook het antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z08769
Volledige titel: Mutliculti-les Utrechtse ambtenaren
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2733
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Bosch over het bericht ‘Utrechtse ambtenaren moeten op multiculti-les’