Kamervraag 2019Z08645

De belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis

Ingediend 25 april 2019
Beantwoord 4 juli 2019 (na 70 dagen)
Indieners John Kerstens (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
Beantwoord door Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen belasting bestuur financiën gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z08645.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3333.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat de Belastingdienst voornemens is een deel van de gemeentelijke premiebijdrage aan de Gemeentepolis te gaan belasten en hier momenteel gemeenten over informeert?

  Ik ben ervan op de hoogte dat er recentelijk in de praktijk onduidelijkheid is ontstaan over de belastbaarheid van de gemeentelijke bijdrage aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering (de zogenoemde gemeentepolis) voor zover deze betrekking heeft op herverzekering van het wettelijk verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet.

 • Vraag 2
  Op welke grond wordt de herverzekering van het eigen risico toegevoegd aan het belastbaar inkomen?

  De vraag die zich voordoet en ook bij de Belastingdienst in onderzoek was, is of artikel 15, eerste lid, van de Participatiewet eraan in de weg staat om voornoemde gemeentelijke bijdrage in het kader van categoriale bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 35, derde lid, van de Participatiewet onbelast toe te kennen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is het deel van de premiebijdrage die betrekking heeft op het eigen risico aan te merken als deel van het belastbaar inkomen? Zo nee, waarom bent u van mening dat deze premiebijdrage die mensen met lagere inkomens behoedt voor onvoorziene en relatief hoge kosten deel moet uitmaken van het belastbaar inkomen?

  Na overleg tussen de betrokken departementen is vastgesteld dat het belasten van voornoemd deel van de gemeentelijke bijdrage niet aan de orde zal zijn. In de bijlage bij deze antwoorden wordt dit nader toegelicht1. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens de inhoud hiervan via het eerstvolgende »Gemeentenieuws van SZW» ook richting gemeenten te communiceren. Ik vertrouw erop dat de in de praktijk ontstane onduidelijkheid hiermee voldoende is weggenomen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het belasten van een (deel van) de premiebijdrage onwenselijk is, aangezien deze mensen dan belasting betalen over inkomen dat zij niet genieten?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid te onderzoeken of de redenering die de Belastingdienst hanteert juridisch houdbaar is?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wordt bijtelling tot het inkomen ook overwogen voor mensen die achteraf geen eigen risico verschuldigd blijken te zijn?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Wat gaat u doen om te voorkomen dat mensen hierdoor er in besteedbaar inkomen op achteruit gaan?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 21 mei 2019

  De vragen van de leden Kerstens en Nijboer (beiden PvdA) over de belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis (2019Z08645, ingezonden 25 april 2019) kunnen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Dit aangezien er nadere interdepartementale afstemming nodig is. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z08645
Volledige titel: De belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3333
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Nijboer over de belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis