Kamervraag 2019Z08233

Het bericht dat Defensie wederom teleurstelt bij het CAO overleg

Ingediend 19 april 2019
Beantwoord 22 mei 2019 (na 33 dagen)
Indiener Gabriëlle Popken (PVV)
Beantwoord door Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden defensie internationaal werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z08233.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2774.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat de inzet van Defensie wederom teleurstelt bij het cao-overleg?1

  Ja, ik ben bekend met het bericht.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat Defensie de vakbonden verplicht om het cao-voorstel van Defensie geheim te houden, terwijl de vakbonden het cao-voorstel willen vrijgeven?

  Defensie en de vakbonden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het welslagen van de besprekingen. In lijn met het Besluit Georganiseerd Overleg Defensie (art.26) is bij de start van de onderhandelingen afgesproken niet extern te communiceren over de inzet van de onderhandelingen. Partijen moeten immers de vrijheid en ruimte hebben om in vertrouwelijkheid te praten over een akkoord, zoals dat in onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden altijd gebeurt.
  Op verzoek van het personeel om meer inzicht en duidelijkheid te verkrijgen over de gesprekken met de vakbonden, onder andere naar aanleiding van de recente publicaties van de inzetbrieven door de vakbonden, heb ik besloten om onze medewerkers te informeren over de inzet van Defensie. Dit is intern en extern gecommuniceerd op 14 mei jl. Met deze inzet wordt hopelijk de basis gelegd voor de verdere onderhandelingen met de vakbonden.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waarom Defensie het cao-voorstel geheim wil houden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de Kamer en het Defensiepersoneel gebaat zijn bij een sterke informatievoorziening, vooral nu Defensie kampt met grote problemen, u en de Minister dramatisch scoorden bij de BNR-enquête en de Defensienota 2018 pleit voor een transparante en zichtbare organisatie? Zo ja, kunt u aangeven wat u gaat doen om de Kamer en het Defensiepersoneel openheid van zaken te geven over het cao-voorstel? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Schaamt u zich niet dat u het Defensiepersoneel voortdurend in de kou laat staan en in onzekerheid laat verkeren over zijn arbeidsvoorwaarden, terwijl er al ontzettend veel onzekerheid bestaat over ongezonde arbeidsomstandigheden, slecht materieel, vreselijke gewelds-en misbruikincidenten en onhygiënische kazernes?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z08233
Volledige titel: Het bericht dat Defensie wederom teleurstelt bij het CAO overleg
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2774
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Popken over “het bericht dat Defensie wederom teleurstelt bij het CAO-overleg”