Kamervraag 2018Z24777

Het bericht ‘Fraudeverdachte verdient aan villa' en het bericht 'Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude'

Ingediend 27 december 2018
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen criminaliteit huisvesting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z24777.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Fraudeverdachte verdient aan villa»1 en het bericht «Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude»?2 Wat is uw reactie hierop?
 • Vraag 2
  Is het wettelijk toegestaan onroerend goed waar beslag op is gelegd te verhuren, zoals de heer Staal doet? Zo ja, op grond van welke wetgeving? Als het wettelijk is toegestaan, vindt u dat dan een wenselijke situatie? Zo nee, bent u bereid om te onderzoeken of en hoe deze wetgeving aangepast kan worden?
 • Vraag 3
  Kent u voorbeelden van andere situaties waarbij beslag is gelegd op onroerend goed en dit onroerend goed vervolgens wordt verhuurd aan andere partijen? Zo ja, welke voorbeelden zijn dit en bent u bereid om enkele voorbeelden naar de Kamer te sturen?
 • Vraag 4
  Is in dit voorbeeld sprake van een woningonttrekking in de zin van de Huisvestingswet 2014?3 Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Is het waar dat de villa op Bonaire van de heer Staal nog steeds te huur is op Qvillas?4 Heeft de heer Staal een vergunning om zijn villa te verhuren? Zo ja, kan deze vergunning worden ingetrokken door het openbaar lichaam Bonaire, en op grond waarvan?
 • Vraag 6
  Is het openbaar lichaam Bonaire van plan om handhavend op te treden, en heeft het daarvoor voldoende bevoegdheden en capaciteiten? Zo nee, deelt u dan de opvatting dat dit een risico geeft op meer overtredingen van de Huisvestingswet 2014? Bent u in dat geval bereid om te onderzoeken of en hoe bevoegdheden en capaciteiten uitgebreid kunnen worden?
 • Mededeling - 16 januari 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Koerhuis (VVD) naar aanleiding van de berichten «Fraudeverdachte verdient aan villa» en «Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude» (ingezonden 27 december 2018), met kenmerk 2018Z24777, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig, gelet op de benodigde afstemming met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Lichaam Bonaire. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z24777
Volledige titel: Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Fraudeverdachte verdient aan villa» en het bericht «Beslag gelegd op huizen Erik Staal om miljoenenfraude» (ingezonden 27 december 2018).