Kamervraag 2018Z23983

Anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam

Ingediend 17 december 2018
Beantwoord 15 januari 2019 (na 29 dagen)
Indieners Bente Becker (VVD), Judith Tielen (VVD)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen integratie migratie en integratie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z23983.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1161.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Rotterdamse rector: aanhangers Gülen mogen doodstraf krijgen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat een rector van een universiteit in Nederland polariserende uitspraken doet die haaks staan op de waarden van de Nederlandse rechtsstaat en de integratie en het samenleven in Nederland niet bevorderen?

  Ik keur het af als een vertegenwoordiger van een instelling die geaccrediteerde opleidingen verzorgt uitspraken doet die in strijd zijn met de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat.

 • Vraag 3
  Hoe verhouden de uitspraken zich tot de in de Eerste Kamer aangenomen wet die bestuurders van particuliere instellingen opdraagt maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te tonen? Welke aanknopingspunten biedt de wet om in te grijpen?

  Ik heb u op 17 december 2018 per brief2 geïnformeerd over het feit dat de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef om advies wordt gevraagd. Hiermee volg ik het stappenplan dat bij de behandeling van de Wet bescherming namen en graden met uw Kamer en in de Eerste Kamer is besproken. Met het advies van de commissie zal ik beoordelen of er aanleiding is om bij de IUASR in te grijpen. Het advies van de commissie is daarbij, zoals destijds in de Eerste Kamer is besproken, zwaarwegend.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de mogelijkheden uit de wet te benutten richting de betreffende rector, zeker gelet op het feit dat het niet de eerste keer is dat dit type anti-integratieve uitspraken zijn gedaan?

  Ja, daartoe ben ik bereid. Daarom is de commissie om advies gevraagd.

 • Vraag 5
  Bent u voorts bereid een gesprek aan te gaan met de universiteit over de rol die de universiteit speelt in de vrije Nederlandse samenleving en indien dit niet in vruchtbare aarde landt, een vorm van toezicht te overwegen en zo nodig de accreditatie intrekken?

  Op dit moment moet de onafhankelijke en deskundige adviescommissie haar werk kunnen doen. Ik wacht het advies van de commissie af.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z23983
Volledige titel: Anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1161
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Becker en Tielen over anti-integratieve uitspraken rector islamitische universiteit Rotterdam