Kamervraag 2018Z22773

1. Brandpunt, 29 november 2018
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het onderzoek in de culturele sector naar het #metoo-probleem in de culturele sector?1
 • Vraag 2
  Deelt u de zorgen over het feit dat bijna de helft (45%) van de mannen en vrouwen die hebben deelgenomen aan de enquête zegt te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag?
 • Vraag 3
  Denkt u dat een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de culturele sector veel wordt gewerkt met freelancers en onzekere contracten en dat werkenden veelal een slechte arbeidspositie hebben?
 • Vraag 4
  Wat is volgens u de verklaring voor het feit dat slechts 15% van de slachtoffers het incident heeft gemeld bij een vertrouwenspersoon of leidinggevende?
 • Vraag 5
  Denkt u ook dat de lage meldingsbereidheid deels kan worden verklaard, doordat niet alle culturele organisaties een vertrouwenspersoon hebben?
 • Vraag 6
  Wat vindt u ervan dat 80% van degenen die een klacht indienden, ontevreden met de afhandeling van de klacht?
 • Vraag 7
  Hoe kan het afhandelen van de klachten worden verbeterd?
 • Vraag 8
  Zijn er richtlijnen voor aanpak van seksueel grensoverschrijdend op de werkvloer in de culturele sector, bijvoorbeeld na een melding?
 • Vraag 9
  Welke rol ziet u voor uzelf als Minister van zowel Kunst en Cultuur, als Emancipatie bij het tegengaan van grensoverschrijdend seksueel gedrag in de culturele sector?
 • Vraag 10
  Ziet u ook een rol voor de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat zij een rol heeft in het creëren van een veilige werkomgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hierover in overleg te treden?
 • Vraag 11
  Bent u voornemens maatregelen te treffen? Zo ja, welke zijn dat?
 • Vraag 12
  Bent u voornemens een actieplan op te stellen? Zo ja, op welke termijn kunt u dat aan de Kamer zenden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22773
Volledige titel: Vragen van de leden Ellemeet, Özütok en Renkema (allen GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en over #metoo in de culturele sector (ingezonden 3 december 2018).