Kamervraag 2018Z16418

Het bericht ‘NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd’

Ingediend 20 september 2018
Beantwoord 6 november 2018 (na 47 dagen)
Indieners Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z16418.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-534.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zorgwekkend is dat er bij protesten tegen windmolens sprake is van bedreiging, intimidatie en vernieling?

  Die mening deel ik. Iedere vorm van bedreiging, intimidatie en vernieling vind ik zorgwekkend en onacceptabel.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen worden er op nationaal en regionaal niveau genomen teneinde mensen die worden geconfronteerd met dergelijke bedreigingen, vernieling en intimidatie veiligheid te bieden?

  Net als bij iedere andere vorm van dreiging zijn personen en organisaties in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Ook kan een eventuele werkgever een rol spelen bij beveiligingsmaatregelen. Als dreiging en risico hiertoe aanleiding geven worden aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen.

 • Vraag 4
  Hoeveel incidenten van vernieling, intimidatie en bedreiging in relatie tot windmolens hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden?

  Delicten die worden gepleegd in relatie tot windmolens worden door de politie niet geregistreerd onder een aparte code. Ik kan daarom geen cijfers overleggen. Er zijn niettemin verscheidene voorbeelden te noemen waarbij sprake is van extremisme, zoals beschreven in het DTN 48. Hierin is ook gemeld dat met name het protest tegen windmolens in de gemeenten in de provincies Drenthe en Groningen buitenwettelijke vormen aanneemt.2 Over individuele casuïstiek doe ik geen uitspraken.

 • Vraag 5
  Hoeveel incidenten kunnen in het kader van het protest tegen de komst van windmolens worden aangemerkt als extremisme?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Is bekend of er bepaalde actiegroepen achter deze vorm van extremisme zitten? Zo ja, welke actiegroepen zijn dit?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 7
  In hoeveel gemeenten zijn er meldingen gemaakt van dergelijke bedreigingen? Om welke gemeentes gaat dit?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 8
  Kunt u inzicht geven in de beweegredenen die ten grondslag liggen aan de protesten? Zo nee, waarom niet?

  Uit interviews die tegenstanders van windmolens geven valt op te maken dat er zorgen zijn over aspecten als geluidshinder, horizonvervuiling, waardedaling van huizen en het gevoel dat het Noorden de lasten draagt voor de energievoorziening van de rest van het land. Mensen kunnen gebruik maken van hun democratisch recht door bezwaar te maken en actie te voeren tegen de windmolens. Ik vind het onacceptabel wanneer mensen overgaan tot bedreiging of geweld.

 • Mededeling - 12 oktober 2018

  Hierbij bericht ik u, mede namens Minister van Economische Zaken en Klimaat dat de schriftelijke vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Laan-Geselschap (beiden VVD) over het bericht «NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd» (ingezonden 20 september 2018) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z16418
Volledige titel: Het bericht ‘NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-534
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Laan-Geselschap over het bericht ‘NCTV: Windmolenhaters radicaliseren, boeren gesaboteerd’