Kamervraag 2018Z15878

Het bericht 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'

Ingediend 12 september 2018
Indieners Helma Lodders (VVD), Albert van den Bosch (VVD)
Onderwerpen bestuur gemeenten huisvesting kopen en verkopen organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z15878.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat in de afgelopen vier jaar in bijna honderd gemeenten fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde? Wat ligt volgens u ten grondslag aan deze fouten en waarom lukt dit in andere gemeenten wel? Zijn er gemeenten waar dit probleem structureel lijkt?
 • Vraag 3
  In hoeveel gevallen is de WOZ-waarde van woningen te hoog is vastgesteld? Zijn hier correcties op gekomen en zijn de desbetreffende eigenaren daar voor gecompenseerd? Zo ja, hoe?
 • Vraag 4
  Voor welke belastingen en heffingen wordt de WOZ-waarde gebruikt? Wat zijn de gevolgen voor de verschillende belastingen en heffingen?
 • Vraag 5
  Kunt u uiteenzetten wat het verschil is tussen een beoordeling van de Waarderingskamer van één of twee sterren? In hoeverre kunt u garanderen dat bij twee sterren het juiste bedrag aan belasting wordt betaald?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat «het op orde brengen (...) niet op korte termijn mogelijk is», geen reden mag zijn om geen sancties op te leggen aan desbetreffende gemeenten, daar Nederlanders uit moeten kunnen gaan van een betrouwbare overheid? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Welke maatregelen zijn er de laatste jaren genomen om de vaststelling van WOZ-waarden door gemeenten te verbeteren? Bent u naar aanleiding van dit nieuwsbericht voornemens om extra maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?
 • Mededeling - 17 oktober 2018

  Hierbij deel ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, mede dat de gestelde vragen van de leden Van den Bosch en Lodders (VVD) inzake het bericht «Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen» ingezonden 12 september 2018 (kenmerk: 2018Z15878), niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording is meer tijd nodig vanwege de benodigde interdepartementale afstemming en afstemming met de Waarderingskamer.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z15878
Volledige titel: Het bericht 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'