Kamervraag 2018Z07429

Gebruik informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting

Ingediend 19 april 2018
Beantwoord 28 juni 2018 (na 70 dagen)
Indieners Martin Wörsdörfer (VVD), Sven Koopmans (VVD)
Beantwoord door Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA), Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit economie ict markttoezicht openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z07429.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2958.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Gegevens KvK-inschrijvingen gebruikt voor reclames op Facebook»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Onder welke voorwaarden en aan wie mogen de verplicht in het Handelsregister op te nemen gegevens ter beschikking worden gesteld? Mag de Kamer van Koophandel handelsinformatie voor reclamedoeleinden aanbieden via de in het artikel beschreven weg? Zo ja, onder welke voorwaarden mag dit?

  Het handelsregister is een register van ondernemingen en rechtspersonen en is er op grond van artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007:
  De KvK verstrekt de handelsregistergegevens ter uitvoering van de artikelen 21 en 22 van de Handelsregisterwet 2007, waar staat dat de in de artikelen 9 tot en met 17 genoemde gegevens met uitzondering van de in artikel 21 bedoelde gegevens, door eenieder kunnen worden ingezien en dat de KvK deze op basis van een verzoek verstrekt.
  Er is contact met de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe deze verplichting tot levering van gegevens zich verhoudt tot de AVG. De KvK biedt handelsinformatie niet specifiek voor reclamedoeleinden aan. Er is geen wettelijke verplichting voor de KvK, op basis waarvan zij dient te registreren dan wel toe te zien, voor welke doeleinden de verstrekte gegevens door afnemers worden gebruikt.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de privacy van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en kleine ondernemers die op deze wijze bestookt worden met reclame in het geding is? Wanneer worden de eerder gestelde schriftelijke vragen van de leden Lodders en Wörsdörfer (16 maart 2018) over de adresgegevens van zzp'ers beantwoord?

  Wanneer de eigenaar van een eenmanszaak of vennoot van een personenvennootschap te maken krijgt met ongevraagde reclame van bedrijven, dan kan de privacy in het geding zijn. De eerder gestelde vragen van de leden Lodders en Wörsdörfer zijn reeds beantwoord.2

 • Vraag 4
  Bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek dat deze week plaatsvindt tussen de Kamer van Koophandel en de Autoriteit Persoonsgegevens over bovengenoemd gebruik van informatie?

  De gesprekken tussen de KvK, de Autoriteit Persoonsgegevens en EZK zijn nog gaande en vinden plaats in een vertrouwelijke sfeer. Over de uitkomsten daarvan valt thans nog niets te zeggen.

 • Mededeling - 17 mei 2018

  Hierbij laat ik u weten dat ik de door de leden Moorlag en Kuiken (PvdA) gestelde vragen inzake het bericht dat informatie van de Kamer van Koophandel gebruikt wordt voor reclamedoeleinden (ingezonden op 19 april 2018 met kenmerk 2018Z07426), de door de leden Wörsdörfer en Koopmans (VVD) gestelde vragen over het gebruik van informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting (ingezonden op 19 april 2018 met kenmerk 2018Z07429) en de door het lid Alkaya (SP) gestelde vragen over het gebruik van gegevens uit het handelsregister voor direct marketing aan zzp’ers en kleine ondernemers, (ingezonden op 19 april 2018 met kenmerk 2018Z07431), helaas niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De beantwoording van deze Kamervragen vergt nadere afstemming. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z07429
Volledige titel: Gebruik informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2958
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Koopmans over gebruik informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting