Kamervraag 2018Z04055

Het bericht ‘Ook gemeenten doen contant geld in de ban’

Ingediend 8 maart 2018
Beantwoord 30 mei 2018 (na 83 dagen)
Indiener Harry van der Molen (CDA)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen bestuur gemeenten organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z04055.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2273.html
1. De Volkskrant, 7 maart 2018
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Ook gemeenten doen contant geld in de ban»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeveel gemeenten kunnen burgers niet meer met contant geld betalen?

  Er is geen compleet en sluitend overzicht van het aantal gemeenten dat de mogelijkheid van contant betalen aan de balie heeft afgeschaft en dat in beginsel uitsluitend pinbetalingen accepteert (hierna: pin-only). Uit een inventarisatie van het Ministerie van Financiën blijkt dat het in 2016 om 21 gemeenten ging. Uit gesprekken die een delegatie van de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)2 in 2017 met een aantal gemeenten voerde, blijkt dat in aanvulling inmiddels ook andere gemeenten een pin-only beleid voeren. Daarbij worden in de praktijk bij gelegenheid ook uitzonderingen gemaakt door gemeenten voor burgers die alleen met contant geld kunnen betalen.

 • Vraag 3
  Onderkent u dat er burgers zijn die om uiteenlopende redenen niet willen of kunnen pinnen: zoals ouderen, verstandelijk of visueel beperkten en daklozen?

  Ja.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening van de Nationale ombudsman dat betalen met contant geld mogelijk moet blijven, zeker omdat gemeenten een monopoliepositie hebben. Zo nee, waarom niet?

  De Nationale ombudsman stelt dat niet alle burgers in staat zijn om (zelfstandig) met pin te betalen en dat een pin-only beleid de toegang tot de overheid en het verkrijgen van essentiële documenten voor bepaalde groepen burgers bemoeilijkt.3 Net als de Nationale ombudsman acht ik het voor deze groepen van belang dat uitzonderingen op het pin-only beleid mogelijk moeten blijven.

 • Vraag 5
  Bent u bereid in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) om gemeenten ertoe te bewegen af te zien van het weigeren van contante betalingen bij publieksbalies en zo uitsluiting te voorkomen?

  Ja, ik ben bereid tot nader overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het MOB over de acceptatie van contant geld door gemeenten.

 • Mededeling - 24 april 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA), het lid Özütok (GroenLinks), de leden Van den Bosch en Van der Linde (VVD) en de leden Van Raak en Leijten (SP) over het toenemend aantal gemeenten dat een pin-only-beleid hanteert niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.2 In verband met de betrokkenheid van verschillende beleidsterreinen vergt de noodzakelijke afstemming voor de beantwoording van deze Kamervragen meer tijd. Ik streef ernaar u de antwoorden uiterlijk eind mei toe te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z04055
Volledige titel: Het bericht ‘Ook gemeenten doen contant geld in de ban’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2273
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht ‘Ook gemeenten doen contant geld in de ban’