Kamervraag 2018Z00599

Het bericht 'Burgemeesters willen rol als crimefighter'

Ingediend 18 januari 2018
Beantwoord 6 februari 2018 (na 19 dagen)
Indiener Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur criminaliteit gemeenten openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z00599.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1063.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Burgemeesters willen rol als crimefighter»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hebt u inmiddels kennis kunnen nemen van de door de tien regioburgemeesters opgestelde notitie «Proeve van wetgeving, voorkomen en aanpakken van ondermijning»?

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u het eens met de daar in gedane voorstellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het eens met alle voorstellen? Zo nee, welke voorstellen kunnen wel op uw instemming rekenen? Wat gaat u op (korte) termijn doen om aan die voorstellen tegemoet te komen?

  Zoals in het regeerakkoord is aangegeven, vindt het kabinet de aanpak van ondermijnende criminaliteit een belangrijke prioriteit. In mijn brief2 van 1 februari 2018 heb ik aangegeven dat ik uw Kamer op korte termijn de actieagenda Ondermijning zal toesturen. In deze actieagenda zal onder meer informatie worden verstrekt over de ondermijningswetgeving. De signalen en knelpunten in wetgeving, zoals die door partners in het veiligheidsdomein bij mij bekend zijn gemaakt, zullen hierbij worden betrokken. De «Proeve van wetgeving» maakt daar onderdeel van uit.

 • Vraag 4
  Bent u het eens met het voorstel om de Gemeentewet zodanig aan te passen dat de burgemeester een expliciete verantwoordelijkheid krijgt bij de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan het wetsvoorstel ter zake tegemoet worden gezien? Zo nee, hoe gaat u dan de burgemeesters helpen in de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit aangezien burgemeesters tot op heden geen of onvoldoende mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld alleen al relevante informatie te delen met de politie in dit kader?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z00599
Volledige titel: Het bericht 'Burgemeesters willen rol als crimefighter'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1063
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Burgemeesters willen rol als crimefighter’