Kamervraag 2017Z16141

Het bericht ‘Cybersecurity hoogleraren vrezen dat Nederland digitaal onder water komt te staan’ en het bijbehorende position paper

Ingediend 23 november 2017
Beantwoord 19 maart 2018 (na 116 dagen)
Indiener Judith Tielen (VVD)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z16141.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1468.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Cybersecurity hoogleraren vrezen dat Nederland digitaal onder water komt te staan» en het bijbehorende position paper?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe verklaart u dat Nederland zo weinig investeert in wetenschappelijk onderzoek naar digitale veiligheid? Onderschrijft u dat het onderzoeksgeld in Nederland in het niet valt bij de investeringen die de Duitse overheden doen in onder andere het Helmholtz Center in Saarbrücken, Center for Advanced Security Research (CASED) in Darmstadt en Forschungszentrum Cyber Defence (CODE) in München? Herkent u het beeld dat topwetenschappers de Nederlandse universiteiten daardoor verlaten?
 • Vraag 3
  Welke langetermijngevolgen kan dit hebben voor de digitale veiligheid van de Nederlandse samenleving?
 • Vraag 4
  Hoe past het idee van een kennisfonds voor onderzoeksgroepen in de prioriteit die cybersecurity heeft gekregen in het regeerakkoord? Vindt u een bedrag van € 6 miljoen per jaar realistisch als aanzet voor zo’n fonds? Welke ambitie heeft u als het gaat om leerstoelen voor cybersecurity?
 • Vraag 5
  Als de Kamer een gerichte impuls zou willen geven aan dit soort onderzoek, ligt het dan voor de hand dit via de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen? Of zou een dergelijke investering juist gedaan moeten worden via het topsectorenbeleid, dan wel via een van de ministeries die zich bezighouden met cybersecurity?
 • Vraag 6
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de aanstaande begrotingsbehandelingen van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid?
 • Mededeling - 12 december 2017

  Hierbij informeer ik u, mede namens de Minister van OCW, dat de vragen van de leden Tielen en Arno Rutte (beiden VVD) niet voor de gevraagde termijn beantwoord kunnen worden in verband met de noodzakelijke interdepartementale afstemming. Relevant daarbij is dat, naar aanleiding van de behandeling van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), uw Kamer 5 december jl. de motie Verhoeven/Rutte (34 775 VI, nr. 68) heeft aangenomen. Deze motie verzoekt de regering om de mogelijkheden te onderzoeken naar de instelling van een instituut voor onderzoek op het gebied van cybersecurity. De Minister van JenV zal daarom op korte termijn de vragen van de leden van de VVD beantwoorden en uw Kamer informeren over de wijze waarop het kabinet uitvoering geeft aan genoemde motie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z16141
Volledige titel: Het bericht ‘Cybersecurity hoogleraren vrezen dat Nederland digitaal onder water komt te staan’ en het bijbehorende position paper
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1468
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Tielen en Arno Rutte over het bericht ‘Cybersecurity hoogleraren vrezen dat Nederland digitaal onder water komt te staan’ en het bijbehorende position paper