Kamervraag 2017Z12177

Het bericht ‘Studeren vanuit een camper’

Ingediend 15 september 2017
Beantwoord 10 oktober 2017 (na 25 dagen)
Indieners Jessica van Eijs (D66), Paul van Meenen (D66)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen hoger onderwijs huisvesting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12177.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-146.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Studeren vanuit een camper»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Erkent u dat de problematiek niet alleen geldt voor internationale studenten, maar ook geldt voor andere studenten in Nederlandse studentensteden?

  Er is in veel Nederlandse studentensteden sprake van krapte op de woningmarkt. Er is onvoldoende per direct beschikbare huisvesting om alle groepen woningzoekenden, waaronder internationale en Nederlandse studenten, te kunnen huisvesten.

 • Vraag 3
  Kunt u deze problematiek kwantificeren door middel van cijfers per studentenstad te geven over de tekorten aan woonruimte voor (inter)nationale studenten en cijfers van de bouwproductie in deze steden voor de komende vijf jaar?

  Er zijn geen exacte aantallen per studentenstad te geven. Wel zijn er in de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2016 gegevens beschikbaar over het verschil tussen het huidig aantal uitwonende studenten en het aantal studenten dat in een stad wenst te wonen. Ondanks dat deze cijfers niet gelijk staan aan de vraag en het aanbod in een stad van studentenhuisvesting, geven ze wel een indicatie in hoeverre er sprake is van krapte op de woningmarkt per stad. Zie onderstaande tabel uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2016.
  Tabel 1. Huidig aantel en verschil tussen huidig en gewenst aantal uitwonende voltijdstudenten naar woonstad, collegejaren ’13-’14, ’14-’15 en ’15-’16 (Bron: DUO, CBS en enquête «Wonen als Student 2014, 2015 en 2016»)
  Het is moeilijk om toevoegingen aan de woningvoorraad onder te verdelen in een deel regulier en een deel studentenhuisvesting. Wel hebben wij gegevens die uit het actieplan studentenhuisvesting 2003–2010 en het landelijk actieplan studentenhuisvesting 2011–2016 voortkomen.
  In het actieplan studentenhuisvesting 2003 -2010 is de ambitie opgenomen van de in Kences deelnemende corporaties om voor 2010 12.000 eenheden studentenhuisvesting aan de bestaande voorraad toe te voegen. De uitvoering hiervan is voortvarend ter hand genomen. Uiteindelijk zijn er door de Kencesleden 16.800 eenheden studentenhuisvesting gerealiseerd en zaten er destijds nog 2.000 extra eenheden in het vat.
  Ten aanzien van de doelstelling uit het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2011–2016 van het realiseren van studenteneenheden door studentenhuisvesters (verenigd in Kences) heeft de Minister van BZK u in de voortgangsrapportage van september 2015 (Kamerstuk 33 104, nr. 10) gemeld dat de realisatie van extra eenheden naar verwachting uitkomt op 17.708. Dit is exclusief de 9.142 in voorbereiding zijnde eenheden. Daarnaast bouwden ook private partijen en andere woningbouwcorporaties studentenwoningen. Uit cijfers van 2015 blijkt dat naar verwachting het totaal aantal opgeleverde (10.663) en in aanbouw zijnde (1.921) eenheden van de niet-Kencesleden uitkomt op 12.584.
  Tevens vindt u in onderstaande tabel de raming van de woningbouwproductie per stad voor de jaren 2015–2019 en de jaren 2020–2024.
  2015–2019
  2020–2024
  Totaal
  Amsterdam
  34.065
  35.544
  69.609
  Arnhem
  3.934
  4.517
  8.451
  Breda
  4.469
  4.902
  9.371
  Delft
  2.505
  2.710
  5.215
  Den Haag
  12.131
  13.667
  25.798
  Deventer
  2.546
  1.768
  4.314
  Ede
  1.941
  2.530
  4.471
  Eindhoven
  5.989
  5.872
  11.861
  Enschede
  2.247
  1.990
  4.237
  Groningen
  5.483
  5.698
  11.181
  Leeuwarden
  1.788
  2.195
  3.983
  Leiden
  3.504
  1.796
  5.300
  Maastricht
  1.802
  1.079
  2.881
  Nijmegen
  6.470
  5.810
  12.280
  Rotterdam
  12.166
  18.336
  30.502
  's-Hertogenbosch
  4.238
  3.600
  7.838
  Tilburg
  5.778
  4.856
  10.634
  Utrecht
  11.104
  14.212
  25.316
  Wageningen
  1.250
  655
  1.905
  Zwolle
  4.061
  3.079
  7.140

 • Vraag 4
  In hoeverre wordt er verder gekeken dan de stadsgrenzen voor het oplossen van deze problematiek? Zo ja, in hoeverre wordt hier dan ook rekening gehouden met het beschikbare openbaar vervoer? Zo nee, waarom wordt niet verder gekeken dan de stadsgrenzen?

  Of er verder wordt gekeken dan de stadsgrenzen verschilt per stad. In Amsterdam wordt er middels de oproep van de Coalitie Kennisstad (een coalitie bestaande uit de hoger onderwijsinstellingen en de studentencorporaties in Amsterdam) aandacht gevraagd voor deze krapte.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12177
Volledige titel: Het bericht ‘Studeren vanuit een camper’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-146
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Meenen en Van Eijs over het bericht ‘Studeren vanuit een camper’