Kamervraag 2017Z10317

Het bericht 'COA informeert Nijmegen over aso-asielzoeker'

Ingediend 12 juli 2017
Beantwoord 21 augustus 2017 (na 40 dagen)
Indieners Mona Keijzer (CDA), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Beantwoord door Klaas Dijkhoff (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10317.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2496.html
1. De Telegraaf, 5 juli 2017
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «COA informeert Nijmegen over aso-asielzoeker»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat Nijmegen wordt geteisterd door een groep van (ongeveer twintig) asielzoekers uit Noord-Afrika, die nagenoeg geen kans maken op een verblijfsvergunning, maar de tijd wel kunnen gebruiken om misdaden te plegen?

  Het klopt dat Nijmegen had last van een aantal overlastgevende vreemdelingen.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de burgemeester vooraf niet was geïnformeerd over de plaatsing van deze personen in zijn gemeente?

  Als u er met uw vragen op doelt of het COA voorafgaand aan een plaatsing van een potentiële overlastgevende asielzoeker een burgemeester rechtstreeks informeert, dan is het antwoord daarop «nee». Wel bestaan er lokaal overlegstructuren waarbinnen de vreemdelingenketen, de gemeente en de politie onder andere signalen en informatie delen over overlastgevende asielzoekers, en spreken over de wenselijke aanpak hierbij. Een dergelijke samenwerking tussen de strafrechtketen, de vreemdelingenketen en de gemeente is van groot belang om overlastgevende vreemdelingen snel en gericht aan te pakken.
  Uit navraag bij de gemeente Nijmegen is mij gebleken dat het overleg tussen deze partijen onvoldoende intensief was, waardoor de gemeente en de politie zich verrast voelden door een aantal overlastgevende asielzoekers in hun gemeente. Dit is uiteraard onwenselijk. Daarom hebben de gemeente Nijmegen, de politie en de vreemdelingenketen afspraken gemaakt over de intensivering van de geïntegreerde aanpak en de noodzakelijke informatieuitwisseling hierbij. Hierdoor zullen lokaal betrokken partijen – waaronder het lokaal bestuur – beter aangesloten zijn op de aanwezigheid van overlastgevende vreemdelingen en kunnen tijdig en gezamenlijk de juiste maatregelen worden genomen.
  De lessen die naar voren zijn gekomen uit het overleg in Nijmegen zullen ook worden meegenomen in de lokale samenwerkingsverbanden in andere gemeenten.

 • Vraag 4
  Worden deze overlastgevende asielzoekers in kwestie overgeplaatst in de speciaal daarvoor ingerichte asielzoekerscentra? Zo ja, op welke termijn?

  In het najaar worden twee extra begeleidings- en toezichtslocaties (EBTL) in gebruik genomen. Vanaf dan kunnen asielzoekers die overlast hebben veroorzaakt op de opvanglocatie waar zij verblijven, worden overgeplaatst naar één van deze locaties.

 • Vraag 5
  Indien het antwoord op vraag 3 «ja» is, worden andere burgemeesters ook niet voorafgaand geïnformeerd over bekende overlastgevende asielzoekers indien zij in de gemeente worden geplaatst?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Kunt u in dat geval gelasten dat alle burgemeesters er voorafgaand van in kennis worden gesteld wanneer een bekende overlastgevende asielzoeker in de gemeente geplaatst wordt geplaatst? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke wijze geeft u hier uitvoering aan?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 8 augustus 2017

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het leden Keijzer en Van Toorenburg (CDA) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «COA informeert Nijmegen over aso-asielzoeker» (ingezonden 12 juli 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10317
Volledige titel: Vragen van de leden Keijzer en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «COA informeert Nijmegen over aso-asielzoeker». (ingezonden 12 juli 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2496
Volledige titel: Vragen van de leden Keijzer en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «COA informeert Nijmegen over aso-asielzoeker». (ingezonden 12 juli 2017).