Kamervraag 2016Z24980

De uitspraak bestuursrechter betreffende vergunning voor het opsporen van schaliegas door Cuadrilla

Ingediend 27 december 2016
Beantwoord 24 januari 2017 (na 28 dagen)
Indieners Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GL)
Beantwoord door Henk Kamp (VVD)
Onderwerpen bestuursrecht bodem energie natuur en milieu recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z24980.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1010.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Gaat het Britse Cuadrilla straks toch boren naar schaliegas in Nederland?»1 en «Cuadrilla wint beroep tegen intrekking vergunning voor proefboringen schaliegas!»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat betekent deze uitspraak van de bestuursrechter voor het huidige verbod op commerciële proefboringen naar schaliegas?

  De uitspraak van de bestuursrechter heeft geen effect op het huidige verbod op commerciële proefboringen naar schaliegas. Zoals aangegeven in mijn brief van 10 juli 2015 (Kamerstuk 33 952, nr. 32) zal ik de komende vijf jaar geen commerciële boringen naar schaliegas in Nederland toestaan. Op verzoek van een meerderheid van uw Kamer5 zal dit moratorium in de Structuurvisie Ondergrond worden verlengd tot het jaar 2023. Deze verlenging is opgenomen in de ontwerpStructuurvisie Ondergrond. Dit moratorium op commerciële boringen naar schaliegas was voor mij aanleiding om de opsporingsvergunningen van Cuadrilla niet te verlengen.
  De uitspraak van de bestuursrechter heeft betrekking op de vraag of ik de opsporingsvergunningen van Cuadrilla op goede gronden niet heb verlengd en gaat niet over het besluit om geen proefboringen toe te staan.

 • Vraag 3
  Gezien de uitspraak van de rechtbank van Rotterdam dat de weigering van verlenging van de vergunning op basis van het niet beginnen van proefboren ongegrond is, welke opties heeft u bij de heroverweging van de vergunning voor proefboringen naar schaliegas van het bedrijf Cuadrilla? Zijn er andere gronden waarop een vergunning voor proefboringen alsnog kan worden geweigerd?

  Gelet op de uitspraak van de rechtbank had ik drie opties:

 • Vraag 4
  Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Mijnbouwwet die momenteel behandeld wordt in de Eerste Kamer op de vergunningen van het bedrijf Cuadrilla?

  De wijziging van de Mijnbouwwet is op 1 januari 2017 in werking getreden.
  De nieuwe Mijnbouwwet biedt meer ruimte om bij het verlenen van opsporings- of winningsvergunningen rekening te houden met (gewijzigde) maatschappelijke inzichten. Zo kunnen bijvoorbeeld gewijzigde inzichten in en de manier waarop de aanvrager voornemens is om de activiteiten te verrichten, waaronder de daarbij te gebruiken technieken of stoffen, een reden zijn om een vergunning niet te verlenen of om deze te wijzigen of in te trekken. Ook kan een vergunning worden gewijzigd en kunnen er beperkingen of voorschriften worden verbonden aan de vergunning. In het uiterste geval kan een vergunning ook worden ingetrokken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z24980
Volledige titel: De uitspraak bestuursrechter betreffende vergunning voor het opsporen van schaliegas door Cuadrilla
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1010
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over de uitspraak van de bestuursrechter betreffende vergunning voor het opsporen van schaliegas door Cuadrilla