Kamervraag 2016Z19120

Deelname aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens

Ingediend 18 oktober 2016
Beantwoord 27 oktober 2016 (na 9 dagen)
Indieners Selçuk Öztürk (GrKÖ), Joël Voordewind (CU), Michiel Servaes (PvdA), Harry van Bommel , Marianne Thieme (PvdD), Rik Grashoff (GL), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z19120.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-467.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de motie van het lid Servaes c.s. over «doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens»1 en de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over inhoudelijk deelnemen aan internationale besprekingen over een dergelijk verdrag?2

  De schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Thieme (PvdD) en Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk), vraagnummer 2016Z19120, zijn beantwoord middels de brief «Onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens» (Kamerstuk 33 783, nr. 23).

 • Vraag 2
  Begrijpt u dat een meerderheid van de Tweede Kamer, gezien de aangenomen moties, een vóórstem had verwacht bij de stemmingen over het rapport van de Open Ended Working Group (OEWG) over nucleaire ontwapening waarin onder meer de aanbeveling is opgenomen om in 2017 te starten met onderhandelen over een nieuw juridisch instrument om kernwapens te verbieden en te elimineren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u specifiek toelichten waarom Nederland niet in kon stemmen met paragraaf 67 van het OEWG-rapport waarin deze aanbeveling is opgenomen? Kunt u aangeven waarom deze paragraaf «afbreuk deed aan jaren werk» en «zowel het gehele NPV-acquis als het Nederlands beleid van de laatste 25 jaar» ondermijnde, zoals u stelt in het recente Schriftelijk Overleg over de Algemene Vergadering van de Verenigde Natioes (AVVN)?3

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is het niet juist zo dat in het eindrapport bewust ruimte is gelaten voor verschillen van inzicht tussen de deelnemende landen aan de OEWG over de waarde van andere maatregelen voor non-proliferatie en nucleaire ontwapening?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Kunt u meer inzicht geven in het verloop van de discussie over dit thema binnen de NAVO? Op welke wijze heeft Nederland getracht om bruggen te bouwen tussen NAVO-landen en overige deelnemers aan de OEWG?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Bent u er zich van bewust dat er op dit moment in de AVVN een resolutie voorligt van Oostenrijk, Ierland, Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika en Nigeria om in 2017 in VN-verband te gaan onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens? Bent u bereid deze resolutie mede te ondertekenen? Zo nee, waarom niet, en hoe verhoudt zich dit dan tot de aangenomen motie Servaes c.s?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Bent u bereid om bij de stemmingsronde over de ingediende resoluties bij de AVVN vóór de resolutie van Oostenrijk, Ierland, Mexico, Brazilië, Zuid Afrika en Nigeria, om in 2017 in VN-verband te gaan onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens, te stemmen? Zo nee, waarom niet, en hoe verhoudt zich dit dan tot de aangenomen motie Servaes c.s?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 8
  Deelt u de inschatting dat de resolutie zeer waarschijnlijk aangenomen zal worden door een meerderheid van landen binnen de AVVN?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 9
  Indien dit inderdaad het geval is en er daadwerkelijk een conferentie in 2017 zal plaatsvinden over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens, bent u dan nog altijd voornemens om conform de motie Sjoerdsma c.s. deel te nemen aan deze internationale bijeenkomst?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 10
  Bent u bereid deze vragen uiterlijk 21 oktober te beantwoorden, dus nog voordat de daadwerkelijke stemming plaatsvindt over de resolutie waarin wordt voorgesteld om in 2017 te gaan onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 24 oktober 2016

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Thieme (PvdD) en Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over deelname aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens met kenmerk 2016Z19120, die werden ingezonden op 18 oktober 2016, wil ik u meedelen dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat de internationale afstemming hierover meer tijd vergt, mede gelet op ontwikkelingen in de onderhandelingen in de 1ste Commissie in New York. Het Kabinet is voornemens de Kamer begin volgende week te voorzien van een brief waarmee zowel de vragen van Sjoerdsma cs. als de aanvullende vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse positie inzake een AVVN-resolutie over een internationaal verbod op kernwapens (Kamerstuk 33 783, nr. 23), ingezonden op 18 oktober 2016) gezamenlijk zullen worden beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z19120
Volledige titel: Deelname aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-467
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Servaes, Van Bommel, Voordewind, Grashoff, Thieme en Öztürk over deelname aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens