Kamervraag 2016Z16082

Het bericht dat PowNed Onno Hoes een schadevergoeding moet betalen

Ingediend 7 september 2016
Beantwoord 6 oktober 2016 (na 29 dagen)
Indiener Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Beantwoord door Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht cultuur en recreatie media recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z16082.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-119.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «PowNed moet Onno Hoes schadevergoeding betalen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat een publieke omroep met belastinggeld een onrechtmatige daad heeft begaan?

  De regulering en beoordeling van journalistiek handelen is in Nederland om principiële redenen overgelaten aan de journalistiek zelf en aan de rechter. Als burgers vinden dat zij in de media op ontoelaatbare wijze zijn bejegend, dan kunnen zij verschillende wegen bewandelen om hier iets tegen te doen. Er is een klachtenprocedure bij de Raad voor de Journalistiek en men kan de zaak voor de rechter brengen. De rechter weegt het maatschappelijke en journalistieke belang dat zaken publiekelijk aan de orde worden gesteld en de wijze waarop dat gebeurt (persvrijheid en vrijheid van meningsuiting) af tegen de bescherming van de belangen van betrokkenen (recht op bescherming privacy). Zo ook in onderhavige zaak van de heer Hoes. De rechter heeft zich erover gebogen en ik kan en wil niet treden in zijn oordeel of dat oordeel van commentaar voorzien, temeer omdat tegen de uitspraak nog hoger beroep open staat.

 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat een politicus op een dergelijke wijze door PowNed is beschadigd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Zal PowNed de schadevergoeding met belastinggeld gaan betalen of is de omroep voor processen en schadeclaims verzekerd?

  Of PowNed uiteindelijk daadwerkelijk tot schadevergoeding is gehouden, staat nog niet definitief vast. Er volgt nog een zogenaamde schadestaatprocedure om de schade te bepalen en er staat tegen de uitspraak (inclusief de verwijzing naar de schadestaatprocedure) nog hoger beroep open. PowNed heeft mij laten weten dat PowNed verzekerd is tegen zowel de kosten van de procedure als een eventueel te betalen schadevergoeding.

 • Vraag 5
  Hoeveel heeft het proces tussen PowNed en Hoes de Nederlandse belastingbetaler gekost?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven, gezien het feit dat PowNed eerder is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, of de omroep PowNed onder de definitie van een veelpleger zou kunnen vallen?2

  De journalistieke werkwijze van PowNed is een paar keer eerder door de rechter beoordeeld.3 Slechts in één geval is PowNed veroordeeld tot een schadevergoeding van € 2.500,– niet omdat de werkwijze onrechtmatig was, maar omdat het belang van de uitzending van een deel van de opnamen niet opwoog tegen het belang van de bescherming van de privacy van betrokkene.4 In onderhavige zaak van de heer Hoes staat nog niet definitief vast dat PowNed onrechtmatig heeft gehandeld.

 • Vraag 7
  Kunt u aangeven of PowNed met het begaan van deze onrechtmatige daden beleidsregels en/of protocollen heeft overtreden? Zo ja, welke overtreding en welke gevolgen kunnen hieruit voortkomen? Zo nee, waarom niet?

  De rechtbank Amsterdam heeft alleen uitspraak gedaan over onrechtmatig handelen in civielrechtelijke zin, niet over schending van andere beleidsregels of protocollen. De Raad voor de Journalistiek heeft een Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet.5 In de Leidraad staat onder meer het volgende:
  De rechtbank Amsterdam heeft dezelfde elementen als in de Leidraad aan zijn oordeel ten grondslag gelegd. Hij heeft geoordeeld dat het gebruik van verborgen opnameapparatuur niet onrechtmatig was, maar dat uitzending van een deel van de opnamen dat wel was omdat deze geen (ernstige) misstand aan het licht bracht en de beeld-geluidsmontage misleidend was.

 • Vraag 8
  Vindt u dat er bij PowNed sprake is van een onverantwoordelijk bestuur? Zo nee, waarom niet?

  Waar gehakt wordt vallen spaanders. In die gevallen kan de rechter ingrijpen en corrigeren.

 • Vraag 9
  Bent u bereid om de bestuurders van PowNed persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de materiële en immateriële schade die de heer Hoes heeft ondervonden als gevolg van de onrechtmatige daad van PowNed om daarmee te bewerkstelligen dat er geen belastinggeld wordt benut voor de schadevergoeding?

  Ik ga hier niet over. PowNed is verzekerd tegen de kosten van een eventueel te betalen schadevergoeding.

 • Vraag 10
  Bent u bereid om de schadeclaim in te houden op de salarissen van Dominique Weesie en Rutger Castricum? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 9.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z16082
Volledige titel: Het bericht dat PowNed Onno Hoes een schadevergoeding moet betalen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-119
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het bericht dat PowNed Onno Hoes een schadevergoeding moet betalen