Kamervraag 2016Z07176

Verzakkingen rond de A4

Ingediend 8 april 2016
Beantwoord 28 april 2016 (na 20 dagen)
Indiener Barbara Visser (VVD)
Beantwoord door Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z07176.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2413.html
1. Waterschap onder druk gezet om A4 (AD/Haagsche Courant), Lach verhult spanning rond opening van A4 (AD/Haagsche Courant), Rijk zette hoogheemraadschap Delfland onder druk om A4 (AD/Haagsche Courant) d.d. 5 april 2016
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving omtrent verzakkingen rond de A4?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre herkent u de kritiek dat Rijkswaterstaat risico's voor verzakkingen van huizen rond de A4 terzijde schoof, geen goede onderbouwing van de methodes gaf en het Hoogheemraadschap van Delfland onder druk heeft gezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties worden hier momenteel tegen genomen?

  Ik herken mij niet in deze kritiek. Rijkswaterstaat is naar mijn mening zorgvuldig omgegaan met de omgevingsbelangen, heeft daarbij oor gehad voor de ingediende zienswijzen en haar plannen hierop aangepast.
  Dit heeft geleid tot een door het Hoogheemraadschap afgegeven vergunning voor het onttrekken en retourneren van grondwater.

 • Vraag 3
  Mocht de hoeveelheid water bij de A4 niet de oorzaak zijn van de verzakkingen, wat is dan wel de oorzaak van deze lekkage en verzakkingsproblemen?

  Gebleken is dat verzakkingen niet het gevolg zijn van de onttrekking van grondwater bij de A4. Rijkswaterstaat doet geen onderzoek naar mogelijke andere oorzaken.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen gaat u nemen om de onrust van omwonenden weg te nemen en in hoeverre worden deze zorgen gemonitord? Welke rol speelt het Hoogheemraadschap van Delfland hierin?

  Onderdeel van de vergunning is het realiseren van een retourbemalingssysteem waarbij het uit de diepere grondlagen onttrokken water weer wordt teruggebracht naar waar het vandaan komt. Doel hiervan is om de verlaging van de stijghoogte in het zogenaamde eerste watervoerende pakket als gevolg van de grondwateronttrekking, zoveel als mogelijk te compenseren.
  Daarnaast is, conform de vergunning, een uitgebreid monitoringsplan opgesteld om de effecten van de wateronttrekking en het retourbemalingssysteem te volgen en zo nodig bij te sturen. Periodiek wordt over de resultaten gerapporteerd aan het Hoogheemraadschap en de gemeente Midden Delfland.
  Met het Hoogheemraadschap vindt op dit moment overleg plaats hoe deze informatie beschikbaar te stellen aan omwonenden en ge√Įnteresseerden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z07176
Volledige titel: Verzakkingen rond de A4
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2413
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Visser over verzakkingen rond de A4