Kamervraag 2016Z04566

Het bericht ‘Ziekteverzuim onder politieagenten explodeert’

Ingediend 4 maart 2016
Beantwoord 31 maart 2016 (na 27 dagen)
Indiener Madeleine van Toorenburg (CDA)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z04566.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2098.html
1. Algemeen Dagblad, 2 maart 2016
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Ziekteverzuim onder politieagenten explodeert»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat het ziekteverzuim bij de Nationale politie in 2015 7% bedroeg, terwijl het in 2014 6,1% was en in 2013 5,7%?

  Het ziekteverzuim bedroeg in 2015 6,8%. In 2013 en 2014 was dit inderdaad 5,7% en 6,1%. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van het ziekteverzuim binnen de politie, verwijs ik u naar mijn brief die ik gelijktijdig met de beantwoording van deze Kamervragen aan uw Kamer zend.

 • Vraag 3
  Kunt u deze cijfers uitsplitsen naar «blauwe» en ondersteunende functies?

  Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de operationele sterkte of «blauwe» functies was ultimo 2015 7,3%. Voor de niet-operationele sterkte was dit 5,4%.

 • Vraag 4
  Wat is de stand van zaken met het op orde brengen van de ziekteverzuimdossiers bij de Nationale politie?

  In de CAO 2015–2017 is afgesproken dat de politie zich inspant om te voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter door concreet elk half jaar 10%-punt meer verzuimdossiers op orde te brengen («poortwachterproof»). Eind 2017 moet 80% van de verzuimdossiers voldoen aan de wet verbetering poortwachter. Voor een deel van de oudere verzuimdossiers blijkt dat het niet meer haalbaar zal zijn te voldoen aan alle eisen van de wet verbetering poortwachter. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer is afgeweken van wettelijke termijnen zonder dat daarvoor afdoende onderbouwing is gegeven. Voor die dossiers is het niet meer mogelijk om – alsnog of met terugwerkende kracht – aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter te voldoen.
  Ten aanzien van het langdurig ziekteverzuim heeft de in 2014 ingestelde Taskforce langdurig ziekteverzuim tot op heden meer dan 1.800 langdurig verzuimdossiers succesvol kunnen sluiten. Hiermee heeft de politie voldaan aan de toezegging van mijn ambtsvoorganger dat per 1 januari 2017 1.000 politiemedewerkers met langdurig ziekteverzuim teruggebracht zijn in het arbeidsproces binnen dan wel buiten de politieorganisatie.

 • Vraag 5
  In hoeveel procent van de gevallen is bekend waarom iemand thuis zit of wat hem/haar mankeert?

  In alle gevallen wordt bij de verzuimmelding een van de volgende categorieën geregistreerd: ziek, ziek ten gevolge van zwangerschap, ziek ten gevolge van bevalling, arbeidsongeschikt ten gevolge van orgaandonatie of arbeidsongeschikt ten gevolge van arbeidsongeval. In verband met de privacywetgeving worden medische gegevens uitsluitend bevraagd en gedocumenteerd in het medisch dossier door degene die daartoe bevoegd zijn, zijnde de bedrijfsarts en de psycholoog. Het medisch dossier van de medewerker is niet toegankelijk voor leidinggevenden.

 • Vraag 6
  Bent u bereid in te gaan op het verzoek van de Centrale Ondernemingsraad om een gedegen onderzoek te laten doen naar de oorzaken van het ziekteverzuim?

  In de brief die ik gelijktijdig met de beantwoording van deze Kamervragen aan uw Kamer stuur, licht ik nader toe welke maatregelen de politie al neemt om de oorzaken van het ziekteverzuim te kunnen duiden en aanpakken. Nog een onderzoek vind ik derhalve niet noodzakelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z04566
Volledige titel: Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Ziekteverzuim onder politieagenten explodeert» (ingezonden 4 maart 2016).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2098
Volledige titel: Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Ziekteverzuim onder politieagenten explodeert» (ingezonden 4 maart 2016).