Kamervraag 2015Z23737

De indiening van het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer

Ingediend 7 december 2015
Beantwoord 14 januari 2016 (na 38 dagen)
Indieners Judith Swinkels (D66), Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen economie ict openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z23737.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1115.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich het ronkende persbericht van uw Ministerie van 27 november 2015 met de titel «Antiterrorismewetgeving naar de Tweede Kamer», waarin u na twee jaar consultatie opnieuw de wet computercriminaliteit III aankondigt als onderdeel van een reeks anti terrorisme maatregelen?1

  Op 27 november 2015 heeft mijn ministerie een persbericht verstuurd waarin feitelijke informatie werd verstrekt over de besluitvorming in de ministerraad over de uitvoering van het actieprogramma «Integrale aanpak Jihadisme».

 • Vraag 2
  Wat vindt u zelf van de werkwijze om een persbericht te sturen over een wet, waarvan de consultatie twee jaar geleden al is afgerond, zonder dat het betreffende wetsvoorstel bij de Kamer is ingediend?

  Ik acht het open en transparant communiceren over wetgevingsprocessen een belangrijk onderdeel van overheidsvoorlichting. Actieve communicatie vanuit de overheid is een belangrijk recht voor burgers. Dit sluit aan bij het rapport van de Commissie Wallage die de toekomst van de overheidscommunicatie onderzocht. Naar het oordeel van de commissie is het wenselijk dat er gedurende het wetgevingsproces ruimte is voor actieve voorlichting van overheidswege, ook als parlementaire goedkeuring nog niet is verkregen.2
  Het betreffende persbericht markeert de besluitvorming in de ministerraad over de uitvoering van het actieprogramma «Integrale aanpak Jihadisme». Bovendien is de wetgeving als onderdeel van het actieprogramma uitvoerig aan de orde geweest tijdens het debat met uw Kamer op 19 november jl. over de aanslagen in Parijs. Dan ligt het voor de hand om melding te maken van het formele besluit om de vier wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen als volgende stap in het wetgevingsproces. Inmiddels zijn alle vier wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend.

 • Vraag 3
  Wanneer wordt het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer ingediend?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?

  Ja, ik heb mij ingespannen voor een zo spoedig mogelijke beantwoording van uw vragen.
  De beantwoording heeft vanwege de feestdagen en de jaarwisseling meer tijd gekost dan was voorzien.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z23737
Volledige titel: De indiening van het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1115
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Swinkels over de indiening van het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer