Kamervraag 2015Z23452

De geheugenpoli voor immigranten

Ingediend 3 december 2015
Beantwoord 17 december 2015 (na 14 dagen)
Indieners Fleur Agema (PVV), Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z23452.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-917.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Zorg demente migrant»?1

  Ik zie het als een initiatief om de regionale keten voor dementiezorg te versterken.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is om voor elk ziektebeeld een speciale migrantenpoli te openen?

  Het is niet altijd onwenselijk het zorgaanbod voor specifieke groepen of aandoeningen te organiseren. De pragmatische begrenzing zal gelegen zijn in de rendabele exploitatie gelet op het aantal patiënten dat zich aandient, en het onderhouden van de generieke vaardigheden van de professionals die deze zorg leveren.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of er een tekort aan geheugenpoli’s is?

  Ik beschik niet over signalen dat er nu onvoldoende zorgaanbod bestaat voor mensen met geheugenproblemen. Op grond van de demografische ontwikkelingen is een toenemende zorgvraag wel aannemelijk.

 • Vraag 4
  Kunnen autochtonen ook terecht bij de migrantenpoli of worden zij gediscrimineerd?

  De toegang tot de zorgketen bij geheugenproblemen is ook voor autochtonen geborgd. Zie ook mijn antwoord op vraag 7.

 • Vraag 5
  Valt behandeling op een migrantenpoli onder het basispakket? Zo ja waarom?

  Ja. Zie ook mijn antwoord op vraag 7.

 • Vraag 6
  Waaruit worden de extra kosten voor tolk, maatschappelijk werk en opvang etc. betaald?

  Voor zover de ondersteuning met tolken onderdeel uitmaakt van de integrale zorgverlening, dient deze bekostigd te worden uit het tarief van de Diagnose Behandel Combinatie.

 • Vraag 7
  Wanneer maakt u een einde aan deze flauwekul?

  In artikel 14 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat »de vraag of een verzekerde behoefte heeft aan een bepaalde vorm van zorg of een bepaalde andere dienst, slechts op basis van zorginhoudelijke criteria beantwoord wordt.»
  Zorgverzekeraars hebben ten aanzien van deze aanspraak een eveneens wettelijk bepaalde zorgplicht. Ik ben niet voornemens de Zorgverzekeringwet op deze punten te wijzigen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z23452
Volledige titel: De geheugenpoli voor immigranten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-917
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Klever en Agema over de geheugenpoli voor immigranten