Kamervraag 2014Z05234

Het mogelijk op straat zetten van 250 militairen

Ingediend 21 maart 2014
Beantwoord 25 augustus 2014 (na 157 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Raymond Knops (CDA)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden defensie internationaal werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z05234.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2768.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat er bij Defensie mogelijk 250 banen verdwijnen omdat Defensie moet kiezen tussen «bezems of wapens»?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is er sprake van een «schoonmaakoorlog», waarbij Defensie noodgedwongen militairen moet ontslaan om schoonmakers aan te nemen voor het aanvegen van kazernes?

  Nee.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het kabinetsbeleid om schoonmaakpersoneel in rijksdienst te nemen ook van toepassing is op Defensie?

  In het algemeen geldt dat het kabinetsbeleid van toepassing is op Defensie.

 • Vraag 4
  Waarom heeft u bij Defensie in het kader van de uitbesteding van defensiecateraar Paresto uitdrukkelijk niet in lijn met het regeerakkoord willen handelen, als het gaat om het in rijksdienst nemen van cateringpersoneel, maar doet u dit kennelijk wel bij schoonmaakpersoneel?

  Het kabinetsbeleid is vastgelegd in de nota «Vernieuwing van de rijksdienst». In de brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 oktober 2013 (Kamerstuk 31 490, nr. 134), wordt duidelijk gemaakt dat voor de diensten schoonmaak en catering andere afwegingen zijn gemaakt. Schoonmakers komen in dienst van de rijksoverheid en catering is uitbesteed. Beide hebben tot doel betere werkomstandigheden voor kwetsbare medewerkers te creëren. Bij catering door middel van sociaal opdrachtgeverschap richting markt en bij schoonmaak door medewerkers in dienst te nemen.

 • Vraag 5
  Klopt het dat Defensie met al haar kazernes, bases en andere complexen maar liefst 40 procent van de totale schoonmaakkosten van het Rijk voor haar rekening neemt?

  In de rijksbrede business case voor het inbesteden van de schoonmaak is meegenomen dat Defensie bijna 40 procent van het schoonmaakareaal van het Rijk (exclusief de Nationale politie) onder haar hoede heeft. Zoals Minister Blok in zijn brief van 23 juni jl. (Kamerstuk 31 490, nr. 149) aan uw Kamer heeft gemeld, zal de aansluiting van Defensie bij de dienstverlening van de schoonmaakorganisatie niet eerder plaats vinden dan vanaf 2018, na afloop van het dan lopende contract. Deze aansluiting van Defensie heeft betrekking op de kantoorpanden. Inbesteding van schoonmaak voor de overige locaties en panden vergt aparte besluitvorming, op basis van een aanvullende analyse in 2017.

 • Vraag 6
  Wat zijn de financiële consequenties van het in rijkdienst nemen van schoonmaakpersoneel voor Defensie? Klopt het dat het om een financiële domper gaat van ongeveer 8 miljoen op jaarbasis?

  Zoals in de brief van Minister Blok van 23 juni jl. is vermeld, leiden de keuzes van het kabinet voor de departementen tot een vrijwel budgettair neutrale business case voor het in eigen beheer uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden. Vooralsnog heeft de aansluiting van Defensie alleen betrekking op de kantoorpanden en vindt de aansluiting niet eerder dan 2018 plaats. In 2017 vindt aanvullende analyse en besluitvorming plaats voor de inbesteding van de schoonmaak van de overige locaties en panden, inclusief de financiële uitwerking daarvan.

 • Vraag 7
  Hoe wilt u deze extra kosten opvangen binnen de toch al door bezuinigingen geplaagde Defensiebegroting?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Gaat u straks 250 militairen en burgers bij Defensie op straat zetten vanwege onverantwoorde plannen van de Minister voor Wonen en Rijksdienst?

  Nee.

 • Vraag 9
  Hoe is het binnen Defensie uit te leggen dat het schoonmaakpersoneel er straks qua arbeidsvoorwaarden op vooruit gaat, terwijl het Defensiepersoneel al jarenlang fors heeft moeten inleveren?

  Eenmaal in dienst van het Rijk verdienen schoonmakers niet meer dan andere medewerkers die in de betreffende loonschaal zijn aangesteld.

 • Vraag 10
  Bent u bereid af te zien van uw onzalige plannen en Defensie uit te zonderen van uw beleid met betrekking tot het in rijksdienst nemen van schoonmaakpersoneel?

  Zie antwoord 5, 6 en 7.

 • Vraag 11
  Zo nee, bent u dan tenminste bereid Defensie buiten haar eigen begroting om te compenseren voor deze nieuwe financiële dreun, na het eerdere WUL-drama, waar Defensie ook zelf voor moet opdraaien?

  Zie antwoord vraag 10.

 • Vraag 12
  Zo nee, bent u dan tenminste bereid toe te geven dat u opnieuw extra bezuinigt op Defensie?

  Nee.

 • Mededeling - 23 april 2014

  De leden Knops en Van Toorenburg (beiden CDA) hebben 21 maart jl. schriftelijke vragen gesteld over het mogelijk op straat zetten van 250 militairen (kenmerk 2014Z05234). Zoals door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in zijn brief van 1 april jl. aan uw Kamer is gemeld (Kamerstuk 31 490, nr. 143), wordt de nadere uitwerking van de inbesteding van schoonmaakdiensten bij de Rijksoverheid in mei verwacht. In verband daarmee wordt de beantwoording van de vragen uitgesteld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z05234
Volledige titel: Het mogelijk op straat zetten van 250 militairen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2768
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Knops en Van Toorenburg over het mogelijk op straat zetten van 250 militairen