Kamervraag 2013Z19344

Het bericht “Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel”

Ingediend 9 oktober 2013
Beantwoord 18 november 2013 (na 40 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Raymond de Roon (PVV), Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal openbare orde en veiligheid recht staatsveiligheid strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z19344.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-536.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het bericht, waaruit blijkt dat er geen aangifte is gedaan naar aanleiding van de uitlatingen die zijn gedaan door de oud-bewindslieden de heer R.F.M. Lubbers en de heer A.A.M. van Agt omtrent de aanwezigheid van kernwapens op Vliegbasis Volkel? Zo nee, wanneer en door wie is er aangifte van het bovenstaande gedaan? Zo ja, waarom is er vanuit de overheid, wiens belang zou zijn geschonden door de bovenstaande uitlatingen, geen aangifte gedaan?

  Tegen de heer R.F.M. Lubbers en de heer A.A.M. van Agt is geen aangifte gedaan. Het klopt dat het Openbaar Ministerie niet kan beoordelen of sprake is van openbaarmaking van een staatsgeheim. In NAVO-verband is overeengekomen dat niet wordt ingegaan op afspraken die verband houden met aantallen en locaties van op bondgenootschappelijk grondgebied aanwezige kernwapens.

 • Vraag 3
  Klopt het bericht dat volgens het Openbaar Ministerie het niet mogelijk is om te kunnen beoordelen of sprake is van openbaarmaking van een staatsgeheim, omdat vanuit de overheid geen mededelingen worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid van kernwapens op haar grondgebied, dan wel bondgenootschappelijk grondgebied?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de artikelen 98 Wetboek van Strafrecht (schending staatsgeheim) en 272 Wetboek van Strafrecht (schending ambtsgeheim) een lege huls worden, omdat vervolging niet mogelijk blijkt te zijn vanwege het ontbreken van relevante informatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u dan de mening dat de overheid door het achterhouden, c.q. beschermen, van de benodigde informatie, er zelf voor zorgt dat vervolging van de heren R.F.M. Lubbers en A.A.M. van Agt niet mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het openbaar ministerie vervolgt met enige regelmaat personen voor het schenden van een staatsgeheim of ambtsgeheim. Hieruit blijkt dat er in de praktijk wel degelijk omstandigheden zijn waarin deze artikelen kunnen worden toegepast, en dat deze artikelen hun functie hebben.

 • Vraag 5
  Met welke bondgeno(o)t(en) zijn afspraken gemaakt over aantallen en locaties van op bondgenootschappelijk gebied aanwezige kernwapens? Wanneer, op welke wijze en in welke bewoordingen zijn die afspraken vastgelegd? Bent u van oordeel dat die afspraken een staatsgeheim inhouden en/of een staatsgeheim toedekken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 31 oktober 2013

  Hierbij bericht ik u, mede namens de minister van Defensie van Buitenlandse Zaken, dat de schriftelijke vragen van de leden De Roon, Helder en Wilders (Allen PVV) over het bericht «Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel»» (ingezonden 9 oktober 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z19344
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon, Helder en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Defensie, van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel» (ingezonden 9 oktober 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-536
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon, Helder en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Defensie, van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel» (ingezonden 9 oktober 2013).