Kamervraag 2013Z16543

De inzet van de Koning om de Olympische Spelen naar Nederland te halen

Ingediend 4 september 2013
Beantwoord 30 september 2013 (na 26 dagen)
Indiener Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie koninklijk huis sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z16543.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-106.html
1. Hugo Logtenberg en Henk Stouwdam, «Hoe de koning zijn opvolging bij het IOC regelde», NRC Weekend, 31-8-2013.
2. Regeerakkoord «Bruggen Slaan», blz. 26.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de geschetste gang van zaken in het artikel «Hoe de koning zijn opvolging bij het IOC regelde»?1

  Ik heb kennis genomen van het artikel.

 • Vraag 2
  Meent u in algemene zin dat het een taak is van de Koning, dan wel zijn opvolger, om zich te mengen in de opvolging van aftredende IOC-leden, of de benoeming van bestuurders voor zover niet vastgelegd in de wet?

  Het IOC draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de keuze en benoeming van nieuwe leden. Van directe opvolging is geen sprake omdat er geen recht bestaat op een Nederlandse zetel in het IOC. Gezien het belang dat de Nederlandse sportwereld hecht aan een Nederlander in het Internationaal Olympisch Comité was het wenselijk om ook vanuit de Regering te bevorderen dat een Nederlandse kandidaat gekozen kon worden. De Koning heeft in zijn rol als uittredend IOC-lid hieraan een ondersteunende bijdrage geleverd. Ik stel vast dat met de recente benoeming van de heer Eurlings als IOC-lid Nederland binnen het hoogste bestuursorgaan in de sportwereld vertegenwoordigd blijft.

 • Vraag 3
  Op welke wijze heeft u invulling gegeven aan de ministeriële verantwoordelijkheid in deze casus?

  Voor de Koning geldt de ministeriële verantwoordelijkheid conform artikel 42 van de Grondwet

 • Vraag 4
  Welke rol is volgens u in het vervolg weggelegd voor de Koning bij een eventuele lobby om de Olympische Spelen naar Nederland te halen?

  Ten aanzien van de organisatie van de Olympische Spelen is voor de regering de relevante passage in het regeerakkoord van toepassing.

 • Vraag 5
  Welke rol is volgens u in het vervolg weggelegd voor de Koning bij de besluitvorming omtrent het al dan niet kandideren van Nederland als kandidaat voor het organiseren van de Olympische Spelen?

  Zie antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Hoe verhoudt het voorgaande zich tot de volgende passage uit het regeerakkoord: «Het binnenhalen en organiseren van de Olympische Spelen brengt echter veel financiële risico’s met zich mee. Hiervoor is weinig draagvlak in de samenleving in een tijd van crisis en bezuinigingen. We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen.»?2

  Zie antwoord op 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z16543
Volledige titel: De inzet van de Koning om de Olympische Spelen naar Nederland te halen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-106
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over de inzet van de Koning om de Olympische Spelen naar Nederland te halen