Kamervraag 2013Z09014

De toekomst van het Oranjehotel Scheveningen nu het kabinet van plan is de Scheveningse gevangenis te sluiten

Ingediend 6 mei 2013
Beantwoord 27 juni 2013 (na 52 dagen)
Indieners Ahmed Marcouch (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA), Jacques Monasch (PvdA)
Beantwoord door Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z09014.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2703.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de brief die de Stichting Oranjehotel u op 28 maart 2013 heeft toegezonden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de toezegging van de minister van Justitie in 20092 omtrent de toekomst van het Oranjehotel, die hij als volgt formuleerde: «Het Poortje, de Dodencel en de Gedenkplaat zijn de materialisering van gebeurtenissen en daden die wij niet mogen vergeten. […] deze mogen niet verloren gaan. En ik kan, als minister van Justitie, dan ook toezeggen dat zij bewaard zullen blijven. In welke vorm precies, zal nog worden bepaald»?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting van uw voorganger, zoals verwoord in de vorige vraag, en onderschrijft u nog steeds het belang van dit monument? Zo nee, waarom niet?

  Wij delen de opvatting van de toenmalige minister van Justitie dat het monument, bestaande uit de Doodencel, het Poortje en de Gedenkplaat, bewaard moet blijven. In 2009 is de Stichting Oranjehotel samen met de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) begonnen met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het Oranjehotel. Nadat verschillende toekomstscenario’s waren ontworpen, hebben de Stichting, de Rgd en DJI samen één scenario gekozen om verder uit te werken in een voorlopig ontwerp voor een nieuw Monument Oranjehotel dat beter toegankelijk is voor het publiek. In september 2012 is het voorlopige ontwerp door de Stichting gepubliceerd.
  Zodra de besluitvorming over het Masterplan DJI is afgerond en daarmee ook duidelijk is of de PI Scheveningen blijft bestaan, zal de Stichting in samenspraak met het rijk het voorlopige ontwerp van een Monument Oranjehotel verder uitwerken.

 • Vraag 4
  Is inmiddels duidelijk in welke vorm het monument Oranjehotel bewaard zal blijven?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat is het standpunt van de regering over het ontwerp van de toekomst van het Oranjehotel dat in september 2012 openbaar gepresenteerd is?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Hoe zal de rijksoverheid na sluiting de gevangenis overdragen aan de gemeente, gelet op de bijzondere historische waarde? Stelt zij bepaalde voorwaarden aan de gemeente Den Haag, waardoor het monument Oranjehotel ook in de toekomst een passende omgeving zal kennen? Zo ja, welke? Welke al dan niet financiële middelen is zij bereid daarmee gepaard te laten gaan?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 30 mei 2013

  Hierbij bericht ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat de schriftelijke vragen van het leden Marcouch, Heijnen en Monasch (allen PvdA) over het bericht bijzondere bijstand op aan onkosten (ingezonden 8 mei 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z09014
Volledige titel: De toekomst van het Oranjehotel Scheveningen nu het kabinet van plan is de Scheveningse gevangenis te sluiten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2703
Volledige titel: Antwoord vragen Marcouch, Heijnen en Monasch over de toekomst van het Oranjehotel Scheveningen nu het kabinet van plan is de Scheveningse gevangenis te sluiten