Kamervraag 2013Z04235

De vermogensgrenzen van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Ingediend 5 maart 2013
Beantwoord 8 juli 2013 (na 125 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen belasting bestuur financiën gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z04235.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2779.html
 • Vraag 1
  Acht u het wenselijk dat de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen niet is geëffectueerd voor mensen met een uitkering? Kunt u dit toelichten?1 2

  Met dagtekening 2 maart 20123 heeft mijn ambtsvoorganger aan uw Kamer over deze verruiming een brief gezonden. Over dit onderwerp vindt nog overleg plaats binnen het Kabinet, waarbij zorgvuldig zal worden gekeken naar de uitgangspunten uit de brief van 2 maart 2012.

 • Vraag 2
  Ziet u mogelijkheden om alsnog tegemoet te komen aan de wens om bij gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen en heffingen die door gemeenten, provincies en waterschappen worden geheven, de vermogenstoets in zijn geheel gelijk te stellen aan de vermogenstoets die wordt gehanteerd in artikel 34 van de Wet werk en bijstand, zoals bedoeld in het amendement Spekman?3 Zo nee, wat is hiervan de reden?

  Ik ben niet voornemens om een gelijkstelling van de vermogenstoets bij kwijtschelding aan de vermogenstoets die wordt gehanteerd in de Wet werk en bijstand, dwingend aan de decentrale overheden voor te schrijven. Hiermee zou sprake zijn van een ongewenste inperking van de beleidsvrijheid van de decentrale overheden.

 • Vraag 3
  Acht u het wenselijk dat de vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, vanwege een ongelukkig peilmoment, door gemeente of provincie niet wordt toegekend, omdat mensen op het peilmoment net bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of een teruggave van de Belastingdienst op de rekening gestort hebben gekregen en daardoor teveel vermogen op de bankrekening hebben staan? Zo nee, welke maatregelen gaat u ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat mensen aanspraak kunnen maken op hun recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen?

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt als peilmoment de datum waarop het verzoek om kwijtschelding wordt ingediend. Belastingschuldigen bepalen zelf wanneer zij het verzoek indienen. De kwijtscheldingsregeling stelt hiervoor geen termijn.

 • Mededeling - 28 maart 2013

  Naar aanleiding van de kamervraag van het lid Karabulut aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de vermogensgrenzen bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, deel ik u mede dat vanwege de gewenste afstemming het helaas niet lukt om aan dit verzoek binnen de gestelde termijn te voldoen. De antwoorden ontvangt u zo spoedig mogelijk.

 • Mededeling - 31 mei 2013

  Naar aanleiding van de Kamervraag van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de vermogensgrenzen bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, deel ik u mede dat vanwege interdepartementale afstemming het helaas niet lukt om binnen de gestelde termijn aan dit verzoek te voldoen. De antwoorden ontvangt u zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z04235
Volledige titel: De vermogensgrenzen van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2779
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Karabulut over de vermogensgrenzen bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen