Kamervraag 2012Z20741

De plannen voor de bouw van een nertsenhouderij nabij Stevensbeek

Ingediend 30 november 2012
Beantwoord 16 januari 2013 (na 47 dagen)
Indiener Tjeerd van Dekken (PvdA)
Beantwoord door Co Verdaas (PvdA), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen dieren gezondheidsrisico's landbouw zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z20741.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-989.html
1. De Gelderlander, 1 november 2012
2. Kamerstuk 28 973, nr. 123
 • Vraag 1
  Bent u inhoudelijk op de hoogte van de vergevorderde plannen voor de bouw van een nertsenhouderij in plaats van een kippenhouderij nabij Stevensbeek?1

  Ik ben via het krantenartikel op de hoogte van de plannen en de eventuele onrust bij omwonenden daarover.

 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van de onrust die is ontstaan bij omwonenden die vrezen voor stankoverlast?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Acht u het wenselijk een nertsenhouderij te realiseren in de buurt van de hoofdlocatie van de school Metameer, een fruitteler, en de Stevenbeekse sportvelden?

  De gemeente is verantwoordelijk voor het al of niet verlenen van een omgevingsvergunning voor de nertsenhouderij. In deze afweging worden naast bedrijfsactiviteiten ook woonbebouwing en andere activiteiten betrokken die zich in de nabijheid bevinden.
  Omdat het hier specifiek een nertsenhouderij betreft verwijs ik u naar de behandeling van het Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Recourt Wet verbod pelsdierhouderij (30 826), de Novelle Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Recourt Wet verbod pelsdierhouderij (32 369)en de Novelle Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Recourt Wet verbod pelsdierhouderij (33 076) in de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 11 december jongstleden. Tijdens die behandeling heb ik aangegeven geen mogelijkheden te zien om in te grijpen in lopende vergunningaanvragen en dat het hier een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft.
  Tot slot kan ik aangeven dat de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Gezondheidsraad uw Kamer uiterlijk 1 maart 2013 zal bereiken. In deze beleidsreactie zal ook een standpunt worden ingenomen over de door het vorige kabinet technisch voorbereide wettelijke voorziening om een grens te kunnen stellen aan de omvang van bedrijven op een locatie.

 • Vraag 4
  Wat vindt u van het feit dat de gemeente, het waterschap en de gemeentelijke adviesdienst akkoord zijn met de plannen voor de bouw van deze nertsenhouderij terwijl er een moratorium ligt, opgelegd vanuit de Tweede Kamer?2

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat is uw opvatting over de relatie dierhouderij en volksgezondheid bij de bouw van een nertsenfokkerij in bewoond gebied zoals bij Stevenbeek?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Heeft u de bereidheid in te grijpen bij ontwikkelingen zoals in Stevenbeek die, ondanks het moratorium en het binnenkort te verwachten advies van de Gezondheidsraad over de relatie dierhouderij en volksgezondheid, onverkort doorgaan met het realiseren van grotere dierhouderijen?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z20741
Volledige titel: De plannen voor de bouw van een nertsenhouderij nabij Stevensbeek
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-989
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Dekken over de plannen voor de bouw van een nertsenhouderij nabij Stevensbeek