Kamervraag 2012Z17735

Het onderzoek 'Erven zonder Financiële Zorgen'

Ingediend 22 oktober 2012
Beantwoord 28 november 2012 (na 37 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Peter Oskam (CDA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting burgerlijk recht financiën recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z17735.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-644.html
1. Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit en Netwerk N…
2. Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen «Naar een activerender belastingstelsel» (Commissie Van Dijkhuizen).
3. Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 122.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het onderzoek «Erven zonder financiële zorgen»1 waarin drie oplossingen worden geschetst voor het onbedoeld beneficiair aanvaarden van een nalatenschap?
 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van het feit dat op dit moment 700 000 huishoudens een grotere eigenwoningschuld hebben dan hun huis waard is, en dat dat aantal tot één miljoen dreigt op te lopen?2
 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte van de grote achterstanden in de verwerking van beschikkingen over toeslagen en over eigen bijdragen CAK? Deelt u de inschatting dat het zeer wel mogelijk is dat in de toekomst meer dan 1% van de nalatenschappen negatief zal zijn en dat het niet onmiddellijk duidelijk is?
 • Vraag 4
  Bent u, conform antwoord 12 op eerder gestelde Kamervragen3, bereid om met de opstellers van het onderzoek in gesprek te gaan en aan de Kamer aan te geven welke van de geschetste routes uw voorkeur heeft om de «nietsvermoedende en niet kwaadwillende burger» en zijn eigen vermogen te beschermen tegen schulden van de overledene?

  De inhoud van het rapport vraagt om een zorgvuldige bestudering van het geschetste probleem en de voorgestelde oplossingen. Ik streef er naar u voor het einde van het jaar een reactie te zenden.

 • Vraag 5
  Kunt u voor eind november 2012 aan de Kamer aangeven hoe u de voorkeursroute zult omzetten in wetsvoorstellen?
 • Mededeling - 9 november 2012

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, dat de schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en Oskamp (beiden CDA) over het onderzoek «Erven zonder Financiële Zorgen»(ingezonden 22 oktober 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z17735
Volledige titel: Het onderzoek 'Erven zonder Financiële Zorgen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-644
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Omtzigt en Oskam over het onderzoek ‘Erven zonder financiële zorgen’